Arkiv for: Havn

Peab bygger Prostneset havneterminal

Havneterminalen blir et signalbygg i Tromsø sentrum og et knutepunkt for reisende på land og sjø. Arbeidet med ny havneterminal har pågått i mange år, og nå er det endelig klart for oppstart på byggprosjektet. I april starter arbeidene og terminalen skal etter planen åpne i februar 2018.

Konstruktivt samspill

Peab – Bjørn Bygg kom inn i prosjektet høsten 2014, og har gjennom en lang samspillsfase bidratt til å gjøre prosjektet økonomisk realiserbart. Når byggeprosjektet nå… Les videre


Oslo Havn søker utvikler til skur 40 på Vippetangen

Oslo Havn KF skal vitalisere og åpne havnefronten langs Oslo for mer folkeliv. Stadig større deler av havnefronten er de siste ti år blitt tilgjengelig for publikum. I 2015 åpnet Oslos havnepromenade langs hele sjøfronten.

Utadrettet publikumsvirksomhet

Nå ønsker Oslo Havn å leie ut skur 40 på Vippetangen til utadrettet publikumsvirksomhet – med en leieperiode på 5 år (2016-2021) med mulighet for forlengelse. En ser for seg at ny aktivitet i skuret kan være klart… Les videre


133 millioner til mer klimavennlige fergesamband

– Det er veldig positivt at Hordaland fylkeskommune nå går offensivt ut og krever klimavennlige løsninger i sine nye fergeanbud. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive fergesamband gjennom vår støtte til landanleggene, sier administerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Gjennom kollektivselskapet Skyss lyser Hordaland fylkeskommune nå ut i alt ni fergesamband i Hordaland, med oppstart i 2018–2020. Enovas bidrag til prosjektet er å investere 133,6 millioner kroner i landanleggene. Støtten… Les videre


48 millioner kroner til bedre fiskerihavner

– Investeringer i fiskerihavner er viktig for lokal næringsutvikling. Dette er ett av flere tiltak for å styrke næringens konkurranseevne. Med disse pengene kan vi også bidra til å øke tryggheten for fiskebåter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fiskerihavnene er viktige for sjøtransport, næringsliv og fiskeri. Pengene skal brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, utdyping av havneareal og lignende tiltak.

– Dersom man ønsker at fiskeri, oppdrett og industri skal nå ambisjonene om vekst og… Les videre


Stor avtale med Kystverket til Norsk Gjenvinning

Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet, og har blant annet ansvar for beredskapen mot akutt forurensning.

I forbindelse med aksjoner med akutt forurensing, er det behov for avfallshåndteringstjenester. Norsk Gjenvinning vil arbeide tett med Kystverket, Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA), ansvarlig forurenser og andre aktører i en aksjon. I tillegg til beredskap, er primæroppgavene for en leverandør av avfallshåndtering bistand med utstyr og oppsamling, henting, transport, behandling og rapportering av avfall samt vask av fartøy og… Les videre


Elektrifisering av skipsfarten

I 2012 var det trafikk på 121 ferjesamband i Norge. Fergene gjorde omkring 1,5 millioner turer og fraktet omkring 20,7 millioner kjøretøy. Det totale utslippet fra ferger i Norge er på ca. 400.000 tonn CO2. Nå ser flere aktører på måter å elektrifisere bilfergetrafikken.

Elektriske ferger

Den mye omtalte elektriske fergen, Ampere, som er i trafikk mellom Oppedal og Lavik ble utviklet av Siemens i samarbeid med Fjellstrand verft og Norled-rederiet. Fergen som krysser Norges… Les videre


Ingen kan klare seg alene i Arktis

Kronikk om oljevernberedskap i nordområdene av beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly

Arctic Frontiers konferanse

Under konferansen Arctic Frontiers, som finner sted i Tromsø om få dager, blir vårt behov for samarbeid på tvers av ulike interesser tydeliggjort. Som beredskapsdirektør i Kystverket, der hovedfokus er god oljevernberedskap og beskyttelse av vårt sårbare miljø mot akutt forurensning, ser jeg hvor vi har vår styrke og hvor vi har problemstillinger som bør bekymre.

Uten beredskapsanalyser, planverk og øvelser ville… Les videre


Konkurranseanalyse av havnesektoren

Det er en politisk målsetning å støtte opp under sjøtransporten. Sett i lys av denne målsetningen, mener Oslo Economics at det synes fornuftig å liberalisere regelverket dersom to vilkår er oppfylt. For det første må regelverket ha merkbar effekt på kommunens adferd – det vil si liberaliseringen må påvirke kommunenes insentiver på en slik måte at adferden endres. For det andre må den endrede adferden manifestere seg på en måte som øker sjøtransportens konkurransekraft.

Stamnetthavner har… Les videre


Sandnes får ansiktsløft

Det norske folk flokker seg rundt havneområdene, derfor er også utviklingen av disse blitt svært viktig for byer og tettsteder. Utviklingen av Sandnes nye sentrumsområde begynner også her, i havneparken.

Med gjestehavn og ny promenade skal området bli attraktivt både for beboere og besøkende. Området, som er på omkring 150 000 kvadratmeter, skal frigjøres til restauranter og butikker, næringsbygg, boliger parker og torg. Som et symbol på byens satsning, skal også det nye området oppføres… Les videre


Asplan Viak vant konkurranse om Bergen havn

Bergen har de siste årene slitt med å finne gode fortettingsområder sentralt i byen. Dette har ført til en ubalansert boligvekst i kommunens yttergrenser, mens byens sentrum gradvis har mistet vitalitet. Det uheldige boligmønsteret har også ført til økning i bilbasert transport, og derigjennom en markant økning av svevestøvproblemer og dårlig luftkvalitet. Kommunens økonomi settes under hardt press bl.a. som følge av massiv infrastrukturutbygging til bydelene utenfor Bergen sentrum.

Transformasjon av havnearealer sentralt i byen… Les videre


Satser 250 millioner på jernbane til Drammen havn

Det omfattende prosjektet på Drammen havn vil også bidra til at den planlagte økningen i persontrafikken på Drammensbanen kan gjennomføres.

– Dette er et prosjekt  som gir en sterk bedring av havnas tilknytning til jernbanen og styrker Drammen havn som en fullverdig intermodal knutepunkthavn, sier assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo.

Sikrere

Jernbaneverket skal bygge to nye adkomstspor og fem nye spor for på- og avlasting av biler på Holmen. Slik vil havna uten problemer kunne… Les videre


Enova sjøsetter transportsatsing

Det var ikke tilfeldig at Hurtigruten var arenaen da Enova tirsdag kunne presentere hvordan de vil løse sitt nye oppdrag om å redusere utslippene fra transportsektoren.

– Skal Norge spille en rolle i klimakampen, må vi utnytte våre fortrinn. Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon, med lange tradisjoner og stor kompetanse. Det gir et unikt handlingsrom for å utvikle gode klimaløsninger til sjøs som kan spres globalt. Derfor er Enova innstilt på å bruke betydelige ressurser… Les videre


Statsråden berømmet Drammen havn

Samferdselsministeren fikk overlevert rapporten ”Den brede samfunnsanalyse av godstransport” under et arrangement på havna. Målet er å bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods. Dette innebærer å overføre gods fra vei til sjø og bane.

Drammen havn var, ifølge Solvik-Olsen, et symbolsk valg for arrangementet. – Det er midt i blinken at denne rapporten ble presentert i Drammen. Dette er en havn som har store planer og ambisjoner. Drammen havn er… Les videre


Lønner seg å elektrifisere syv av ti ferger

Av de totalt 180 fergene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av fergene til batteridrift og 43 ferger til hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av den norske fergeflåten. Det er hovedkonklusjonen i en fersk studie som Siemens har utført i samarbeid med Bellona.

Studien har tatt utgangspunkt i erfaringene fra den elektriske fergen ”Ampere”, som har benyttet de elektriske løsningene fra Siemens. Det er driftserfaringene fra verdens… Les videre


Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Oslo Economics har fått i oppdrag å se på konkurranseforholdet mellom havner og på konkurranseforholdet mellom sjøtransport og andre transportformer.

De har intervjuet en rekke havner langs kysten i Norge, og har planer om å møte flere. Det er spesielt reglene rundt havnekapital som har vært utgangspunktet for analysearbeidet. De har sett på hvordan konkurransesituasjonen i og mellom havnene vil kunne påvirkes av endringer i regelverket rundt havnekapital. De har sett på forhold som for… Les videre


Klart for milliardinvesteringer i Finmark

Det var et enstemmig kommunestyre som onsdag godkjente reguleringsplanen for Gamneset på en halvøy utenfor Kirkenes. Der skal selskapet Norterminal investere omkring 4 milliarder i en terminal for oljeomlasting.

Direktøren Jacob B. Stolt-Nielsen er glad for vedtaket.

– Det har gått nesten tre år siden vi kom til Kirkenes og annonserte visjonene om prosjektet. Dette vedtaket er meget viktig, også fordi vi er nødt til å gjøre ting som bare kan gjøres i sesongen. Vi må… Les videre


Norges første for offshoreskip – landstrømanlegg på plass i Bergen havn

– Bergen Havn viser vei for de andre store havnene i Norge. Teknologien er godt utviklet og miljøeffektene er store. Vi står foran et paradigmeskifte ved norske havner, sier Arild Bjørkedal, VP Energy Business i Schneider Electric Norge.

Offhorerederiene først ut

I 2014 hadde Bergen anløp av 1500 offshoreskip og 325 cruiseskip. Det ligger ofte mange skip til kai samtidig, og de blir i gjennomsnitt liggende i 8 timer i løpet av en dag på vinteren… Les videre


Cruiseskip forurenser oslolufta

– Her er det nok strøm til en hel by, sier Helge Otto Mathisen konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til NRK.

En kraftig liten plugg har erstattet drivstoffmotor når Kielferga ligger til kai på Hjortnes. I 2012 ble landstrøm installert her etter et samarbeid mellom kommunen, stat og rederiet Color Line.

– Før fikk vi mange klager på støy og utslipp, men etter vi fikk landstrøm har alt svevestøv blitt fjernet. Vi er veldig… Les videre


Ni havner tildelt støtte til havnesamarbeid

– Vi er svært takknemlige for tilsagn om midler til dette viktige arbeidet, sier Ivar Hagenlund, havnesjef i Harstad Havn. – Harstad Havn KF har arbeidet med etablering av havnesamarbeid i vår region i 2 år nå og har merket at fremdriften har vært negativt påvirket av den økonomiske risikoen som kommunene måtte ta. Nå som vi får dette økonomiske bidraget fra Kystverket er det vårt mål at de nødvendige interkommunale samarbeidsavtaler og tekniske løsninger kommer… Les videre


Mange skipsverft følger ikke miljøregelverket

Fylkesmennene kontrollerte i høst 48 skipsverft i 13 fylker. Kontrollen var koordinert av Miljødirektoratet.  De største manglene ble funnet hos reparasjonsverftene.

– Det er for dårlig at halvparten av de kontrollerte verftene hadde alvorlige mangler i rutiner og systemer for å hindre skader på det ytre miljø. Regelverket er skjerpet og det har vært mye informasjon om dette, så det burde virksomhetene kjent bedre til, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Forurenser sjøbunnen

Skipsverft har opp… Les videre