Arkiv for: Havn

Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

Dagens bølgevarslingstjeneste skal bli landsdekkende, slik at sjøfarende langs hele kysten skal kunne hente ut varsel om bølgehøyder og farlige bølger i spesielt utsatte områder.

Bølgevarselet skal ivareta sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtrafikk, og gir sjøfarende mulighet til å planlegge optimal og trygg rute på forhånd. Bølgevarsling gjør det mulig for hurtigbåter og annen passasjertrafikk å legge ruten utenom områder med store bølger for å unngå risiko og dårlig komfort for passasjerer.

‒… Les videre


Jakter på unødig energibruk om bord

– Dette er første gang vi støtter et fartøy med å komme i gang med energiledelse, og vi håper det blir det første i en lang rekke. Vi har god erfaring med energiledelse fra andre bransjer, og potensialet er stort også til sjøs. Vårt håp er at mange rederier vil følge i kjølvannet av Knutsen OAS, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Med én million kroner i støtte fra Enova skal det Haugesund-baserte rederiet… Les videre


Frykter dyrere og dårligere ferjetilbud

Et salg av Fjord 1 til Torghatten kan føre til et dårligere og dyrere ferjetilbud i store deler av Norge. Derfor går Statens vegvesen mot oppkjøpet.

Nei til sammenslåingen

I vår høringsuttalelse ber vi Konkurransetilsynet si nei til sammenslåingen av de to ferjeselskapene. Vegvesenets begrunnelse kan oppsummeres slik:

En sammenslutning mellom Torghatten og Fjord1 vil, slik Statens vegvesen ser det, svekke konkurransen betydelig i det norske ferjemarkedet. Fjord1 og Torghatten opererer innen de fleste ferjesegmenter. Blir selskapene… Les videre


Skipsopphugging farlig for mennesker og miljø

KLP har engasjert International Law and Policy Institute (ILPI) til å utarbeide en rapport om praksis rundt skraping av skip i Bangladesh, India og Pakistan med hensyn til risikoen for menneskerettigheter og miljø.

Temaet ble særlig aktuelt i fjor da det norske Rederiforbundet ble verdens første til å advare sine medlemmer mot «beaching» av skip, det vil si opphugging på strendene uten faste arrangementer for oppsamling og håndtering av farlig og forurensende avfall, slik det… Les videre


Hvem skal betale for landstrøm?

– Det er jo en problemstilling at den ene venter på den andre. Det er vanskelig for havnene å se at det er fornuftig å bygge ut landstrøm, det er en ganske stor investering, når båtene ikke nødvendigvis kan koble seg på. Med denne konkurransen avlaster vi kostnaden til havnene, sier Petter Hersleth, Markedssjef for transport hos Enova SF.

– Vi har ikke noe definert mål at alle havner i Norge skal få landstrøm. Det… Les videre


Bodø havn dømt for ulovlig prising

Dommen i den omfattende Bodø-saken kommer i forlengelse av at Hurtigruten vant en lignende sak mot Stranda hamnevesen i Høyesterett i fjor sommer. Høyesteretts dom i Stranda-saken ble avvist av de øvrige 34 hurtigrutehavnene som unik, og derfor ikke relevant for dem. Dermed måtte Hurtigruten også føre Bodø-saken for retten.

– Hurtigruten har tatt initiativ til en opprydding i en omfattende feiltolking av ny havnelov. Loven, som skulle gi rimeligere havnetjenester, har ført til at… Les videre


Renoverer indre havn og bygger nye brygger i Tromsø

– Flytebryggene består av ei flytebrygge langs eksisterende kai. Denne er sammenkoblet med to 60 meter lange og 4 meter tversgående flytebrygger. Den nordre flytebryggen har 26 båser og den søndre har 10 plasser som er dimensjonert for båter opp til 45 fot. Det blir strøm- og vannuttak fra flere søyler som er montert på bryggene. Det skal også settes opp benker hvor båtfolket og byens befolkning forhåpentligvis kan sitte å nyte solen i sommer, smiler Bendiksen.

NOFI er leverandør av… Les videre


Bygger inntil fire nye hurtigruteskip

– Dette er den største investeringen i Hurtigrutens 120-årige historie. Det er en milepæl for oss, norsk reiselivsnæring og norsk skipsindustri. Vi skal bygge de råeste ekspedisjonsskipene i verden, og alt ligger til rette for at vi skal gjøre det her i Norge, midt i hurtigruteleden, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Avtalen synliggjør Norges sterke internasjonale rolle som verftsnasjon. Den vil også sikre Hurtigrutens posisjon som verdensledende innen opplevelsesturisme i Arktis og Antarktis.

Sikrer arbeidsplasser

Skjeldam og… Les videre


Fremtidens skip er batteridrevne

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker de med daglig leder Synne Mossevi i Maritime Battery Forum.

I hvilken grad mener du transportbransjen er opptatt av energi- og klimavennlige løsninger?

Jeg synes vi ser mange grønne transportinitiativer fra maritim bransje… Les videre


Ny status for prosjekt innseiling Oslo

Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai. Tre grunner gjenstår; grunne 16 (Tangenflua), grunne 17 (Rambergskaaflue) og grunne 23 (Søndre Steilesanden), som alle ligger i Nesodden kommune. Nesodden kommune har gitt igangsettingstillatelse for utdypingen av grunne 16. Kystverket har inne søknad om slik tillatelse også for grunne 17 og 23.

Utarbeider risikoanalyse

I tråd med Fylkesmannen i Oslo og… Les videre


U-864: Kontrakter inngått med Rambøll og Reinertsen

Arbeidet med å sikre at de maritime operasjonene som gjennomføres under byggingen av støttefyllingen ikke fører til ytterligere kvikksølvforurensning har høy prioritet for Kystverket. Dette har ført til at miljøovervåkningsprogrammet er blant de mest omfattende som noen gang er gjennomført ved norske undervannsoperasjoner.

– Rambøll og Reinertsen har solid erfaring på dette området og vil ha hver sin viktige oppgave under operasjonene, sier prosjektleder for U-864 Hans Petter Mortensholm.

Rambøll

Rambøll skal sikre en tredjeparts- kontroll av… Les videre


Inviterer til seminaret om havbyen og nordområdene

Det meste av norsk territorium er hav, 80 % av dette ligger nord for polarsirkelen. Dette representerer enorme muligheter og forpliktelser for havnasjonen Norge – og for havbyen Bergen.

Nordområdekonferansen Arctic Frontiers inviterer sammen med partnere i Bergen, UiB, Havforskningsinstituttet, GCE Subsea og Bergens Næringsråd til seminar om muligheter for forskning, forvaltning og næringsutvikling i nord.


Skipsfarten kan redusere klimautslipp kraftig

Klima- og miljødepartementet ba DNV GL i fjor utrede hvordan norsk innenriks skipsfart kan redusere utslippene av klimagasser.

– Miljøvennlig skipsfart er prioritert i Regjeringens klimapolitikk. Den nye rapporten viser at skipsfarten i norske farvann kan redusere utslippene av klimagasser betydelig. Dette er et godt faglig grunnlag for en ambisiøs klimapolitikk. Vi tar rapporten med oss i arbeidet med å legge til rette for konkrete tiltak, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Virkemidler for grønnere skip

Det… Les videre


140 nye ferge-millioner til Hordaland

– Hordaland går nå virkelig i front, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive fergesamband gjennom vår støtte til landanleggene, og er spente på å se de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Gjennom kollektivselskapet Skyss har Hordaland fylkeskommune samlet alle fylkets fergesamband i fire rutepakker fordelt på to anbudskonkurranser. I forbindelse med den første anbudsrunden fikk… Les videre


Ny statusoppdatering for prosjekt Innseiling Oslo

Risikoanalysen for grunne 22 foreligger nå, og leder av senter for utbygging i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik, forklarer hva den innebærer for videre arbeid i prosjektet Innseiling Oslo.

– Jeg minner om at bakgrunnen for risikoanalysen er at Kystverket er i ferd med å utdype innseilingsfarleden til Oslo. Tiltaket omfatter utdyping av 24 grunner, og det er tidligere utarbeidet en konsekvensutredning for prosjektet, og tillatelse til mudring på vilkår er gitt av Fylkesmannen i Oslo… Les videre


Kystverket lyser ut kontrakter for 110 millioner kroner

– Størstedelen av kontraktene kommer som resultat av tilleggsbevilgninger fra Samferdselsdepartementet, og som inngår i tildelingsbrevet vårt for 2016. Det er med andre ord prosjekter som ble innarbeidet gjennom høsten 2015. En rekke av prosjektene er det allerede signert kontrakter for med eksterne aktører, mens andre er eller står like ved å bli lyst ut, forklarer fungerende kystdirektør Arve Dimmen.

Kontraktene omfatter generelt vedlikeholdsarbeid (16), prosjekter med utbedring etter stormskader (11), samt vedlikeholdsprosjekter for fyrstasjoner… Les videre


Se hvordan oljeutslipp kan bekjempes med vann

Vi befinner oss i det Nasjonale senteret for testing av oljevernutstyr i Horten, anlegget som Kystverket oppgraderte i 2015. Her får vi se en ny teknologisk løsning som kan ha betydning for fremtidens oljevernberedskap. Løsningen er et av prosjektene Oljevern 2015 byr på, som følge av at Kystverket og Nofo har invitert norske og internasjonale selskaper til å komme med forslag til ny eller forbedret oljevernteknologi.

Det ligger år med arbeid bak de 20 sekundene… Les videre


Planlegger stor oljevernøvelse på Svalbard

I tidsrommet 27. – 29. september 2016 skal Kystverket arrangere og gjennomføre ”Øvelse Svalbard 2016”. Øvelsen vil fokusere på risiko for akutt oljeforurensning i området rundt Isfjorden på Svalbard, og scenario vil være et oljeutslipp fra et grunnstøtt fartøy.

Viktig øvelse

‒  Til nå har vi vært spart for en alvorlig hendelse som innebærer opprydning etter akutt forurensing i Arktisk. Dersom en slik skulle inntreffe i havområdene utenfor Svalbard, er problemstillingene annerledes enn om det… Les videre


Inviterer til konferanse om maritim sikkerhet

Sammen med regiondirektør i NHO, Kristin Saga, og Morgan Sæbø, avdelingsleder i Nokas for Vestfold og Telemark, har beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly engasjert seg i årets hendelse for beredskapsaktører i Vestfold, Telemark og Buskerud; Beredskapsdagen 2016.

Dagen arrangeres 21. april i regi av Fylkesmannen i Vestfold, ved fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser. Et sterkt lag skal sørge for at dagen blir en god møteplass for både næringsliv, offentlige etater og akademia, så vel som… Les videre


Kystverket – En suksessfull reise i GIS

Hva er dagens status på Kystverkets GIS-arbeid?

– I Kystverket har vi hatt en flott utvikling når det kommer til fagområdet geomatikk de siste årene. Vi har integrert GIS mot majoriteten av våre virksomhetsområder, og tilpasser funksjonalitet fortløpende for å optimalisere oppgaveløsningen innen disse. Bevisstheten i organisasjonen øker stadig, parallelt med pågående utvikling av nye løsninger og kvalitetsheving av data. Jeg vil gå så langt som å si at Kystverket faktisk stopper opp hvis vi… Les videre