Arkiv for: Flyplass

Ståhjuling har blitt et nyttig verktøy

Økt effektivitet

I fjor kjøpte Oslo Lufthavn inn en ståhjuling til seksjonen, da man hadde en hypotese om at effektiviteten kunne bedres betraktelig. I dag vet man svaret. Luftfartstilsynet har et krav om minimum 20 ID-inspeksjoner på et døgn. Etter at ståhjulingen ble tatt i bruk har Airport Patrol hatt opptil 100 ID-kontroller på et døgn, med et snitt på rundt 30. Den frigjør også tid til andre arbeidsoppgaver.

– Jeg synes det er en effektiv… Les videre


Ny støyforskrift for Oslo Lufthavn til høring

Luftfartstilsynet har i dag sendt ut på høring et utkast til ny forskrift om støyforebygging ved Oslo Lufthavn. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift i sin helhet. Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger ved Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold og kapasitet ved flyplassen. Andre miljøhensyn, som utslipp av CO2, må også ivaretas. Det er et mål at støysituasjonen rundt flyplassen skal være så optimal som mulig…. Les videre


Svak oppgang i flytrafikken

Innlandstrafikken gikk ned med 1,4 prosent, mens utlandstrafikken gikk opp med litt over tre prosent. I sum ga dette en svak oppgang på 0,1 prosent i mai. Så langt i år har flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,4 prosent.

Oslo Lufthavn var den eneste av Avinors større lufthavner som kunne vise til trafikkvekst i mai – på 2,7 prosent, mens Bergen lufthavn hadde en nedgang på 0,5 prosent, Stavanger lufthavn… Les videre


Klart for utbygging på Sola

Han peker på at det i dag er lav kapasitet både i ankomsthallene og i innsjekkingsområdet i terminalen.

– Dette har særlig vært krevende i chartersesongen, sier Lorentzen. Utbyggingen er en del av «Solaløftet», som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen.

To bagasjeanlegg

I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.

– For… Les videre


Rapport: Avinor AS tilrår å oppretthalde drifta av lufthamnene

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at Avinor AS 20. mai la fram ein rapport om 17 lufthamner på kortbanenettet. Tilrådinga om å oppretthalde drifta ved desse lufthamnene gjeld fram til ny rapport blir lagt fram i 2019.

– Tilfreds med tilnærminga til Avinor

Samferdselsministeren meiner at det ikkje var naudsynt å uroe seg før rapporten blei presentert.

– Regjeringa har vore tydeleg på at vi vil ha eit godt transporttilbod over heile landet. Eg… Les videre


Klart for utbygging på Sola

Øker kapasiteten

 

Utbyggingen av Stavanger lufthavn Sola er en del av Solaløftet, som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen. Det er i dag lav kapasitet både i ankomsthallene og innsjekkingsområdet i terminalen.

– Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud. Dette har vært særlig krevende i chartersesongen, sier lufthavndirektør Leif… Les videre


Flyplass til en halv milliard

Flyplassområdet som er taksert utgjør 2 300 dekar, og er om lag halve arealet av det som utgjør flystasjonen i Bodø. Forsvaret skal bruke resten av flystasjonen fram mot år 2022 og operere F-16 ut fra Bodø i mange år, selv om Avinor overtar ansvaret for å drive selve flyplassen neste sommer.

Takseringen av flyplassområdet like ved Bodø sentrum er et ledd i arbeidet med å overføre driften av flyplassen i Bodø fra Forsvaret til… Les videre


Anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg. Anbodsfristen for flyselskapa er 7. juli 2015. På tre flyruter med kommersielt potensial blir statleg regulering og kjøp oppheva. Samstundes leggast det til rette for auka konkurranse om dei rutene som staten framleis skal kjøpe.

På grunn av svake passasjertal kjem staten ikkje til å kjøpe flytransport på ruta Fagernes-Oslo etter 1. april 2016. Dette blei vedteke av Stortinget i samband med behandlinga… Les videre


Bygger fly med 3D-printer

– 3D-printing krever mye mindre råmateriale, gir store energibesparelser, og går dessuten mye raskere enn vanlig produksjon. Dette har vi stor tro på, sier prosjektleder Brede Vigdal i NTi.

Sparer materialer

Titan er metallet med høyest styrke i forhold til vekt, og anvendes derfor til å bygge lettere fly som forbruker mindre drivstoff. Dagens produksjon av titankomponenter er imidlertid energikrevende, og svært mye metall går til spille: I dag kjøpes fem ganger mer titan til flykomponenter… Les videre


Sverige først i verden med fjernstyrt flygeledelse

– Remote Tower Services er et utviklingsprosjekt som vi er svært stolte av. Som første aktør i verden har vi fått operativ godkjenning, og det er stor interesse hos kundene våre i Sverige og rundt om i verden. RTS er en viktig tjeneste og service å tilby for oss og våre partnere. Det gir oss et visst utviklingsforsprang og stor konkurransedyktighet, sier LFVs generaldirektør Olle Sundin.

– Vi ser stor interesse fra både små… Les videre


Svak oppgang på OSL i mars

Innlandstrafikken gikk ned med 2,6 prosent, mens utlandstrafikken gikk opp med 0,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Samlet ga dette en nedgang i trafikken på 1,5 prosent. I alt reiste 4 024 348 passasjer til og fra Avinors lufthavner i mars. Samtidig har passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,7 prosent i årets første tre måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Streiken har bidratt til trafikkbildet de første… Les videre


Norwegian med milliontap etter streik

Kampanjer vil ikke kompensere

Kansellerte flyvninger resulterte i et tap på 120 millioner kroner, mens regningen på oppvartning av strandede passasjerer kom på 110 millioner. Inntektsbortfallet i form av tapte bestillinger fremover er beregnet til 120 millioner kroner. Dermed kommer streikeregningen på om lag 350 millioner kroner.

– Dette er tap og inntektsbortfall vi må leve med, sier administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos i en pressemelding.

Antall passasjerer ble redusert med 4 prosent sammenlignet med mars… Les videre


Utvikling av droner ønskes velkommen av Europakommisjonen

Europakommisjonen har en klar ambisjon om å spille en aktiv rolle når det gjelder å regulere bruken av droneteknologi kommer det frem i Samferdselsnytt, et nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

– Droner er virkelige, de har kommet for å bli, og vi bør ikke være redde for å omfavne denne teknologien, uttalte transportkommisær Violeta Bulc under konferanse i Riga 5. mars, hvor det europeiske luftfartsmiljøet møttes for å stake ut en felles kurs for teknologiens videre utvikling.

Kommisjonen,… Les videre


Vestre rullebane får ny asfalt

Arbeidet vil pågå fra 11. april til tentativt 2. august. Den planlagte reasfalteringen omfatter hele rullebanen inklusive skuldre, og er på 180 000 kvadratmeter. Betongendefeltene på rullebanen, 300 meter i hver ende, omfattes ikke av arbeidene.

– På grunn av rullebanens alder og tilstand er vi nødt til å legge ny asfalt i år. Av hensyn til flysikkerheten og at rullebanen skal holde en kvalitet som er i henhold til gjeldende krav er det behov… Les videre


Planlegger ny tårnløsning for lufthavner

– Satsningen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene.  Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

Tårnsenter i Bodø

Avinors konsernstyre besluttet fredag at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Vedtaket forutsetter at styret i juni gir endelig grønt lys for investeringen. Ambisjonen er at senteret skal… Les videre


Ubemannede luftfartøy: Nytt regelverk og internasjonalt samarbeid

Dette sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Statssekretæren viser til at Luftfartstilsynet nå har sendt på høring et utkast til en nasjonal forskrift om luftfartøy uten fører om bord.

Internasjonalt samarbeid

Prinsipper for utvikling og fastsetting av regelverk for droner i luftfarten var også emne for en nylig  europeisk  konferanse i Riga i Latvia, arrangert av det latviske formannskapet i Rådet for den europeiske union.

– Konferansen samlet representanter for myndigheter, tilbydere… Les videre


Spår 90 millioner reisende nordmenn innen 2050

Behov for økt kapasitet

I en pressemelding fra Avinor meldes det en forventet befolkning på 6 millioner i 2050 og en vekst i BNP på omkring 2 prosent hvert år. Frem mot 2050 forventes det en årlig vekst i flytrafikken på omkring 1,7 prosent. Dette vil innebære en vekst på 40 millioner, som tilsvarer 90 millioner reisende i 2050.

-Fram mot 2050 vil vi nærme oss en fordobling av antall flypassasjerer på våre lufthavner, og dette… Les videre


Nordic tegner ny flyplass i Mo i Rana

Flyplassen på Helgelandskysten vil føre til bedre vilkår for både bosetning, næringslivsutvikling og ikke minst turisme i regionen. Forprosjektet skal være ferdig i oktober 2015, og vil danne grunnlaget for videre beslutninger om utbygging.

«Dette er en unik mulighet til å skape en flyplass der stedsegen arkitektur sammen med bærekraftige og teknologisk nyskapende løsninger viser vei for fremtidens lufthavnutvikling. Dette er et spennende prosjekt å utvide vår flyplass-portefølje med», sier partner i Nordic, Eskild… Les videre


Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Transportsystemet må i økende grad innrettes slik at folk reiser sikkert og miljøvennlig, heter det i analyse- og strategirapporten fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor (transportetatene).  Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018 – 2027).

Mer gåing, sykling og kollektivløsninger

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at biltrafikken i byene har økt fra 2009. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer…. Les videre


Vil ha Berlevåg som ny helikopterbase

I rapporten som er overlevert Avinor anbefales det at en ny helikopterbase for oljenæringen legges til Berlevåg.

– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst-Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil… Les videre