Arkiv for: Flyplass

Utvider ordning for enklere mellomlanding

I september ble prøveordningen Connecting Norway startet på Oslo Lufthavn. Passasjerer som er omfattet av ordningen kan gå direkte fra flyet til nytt tollområde i nærheten av dagens Duty Free-butikk i avgangshallen på utland. Etter tollklarering ledes passasjerene rett inn i avgangshall innland og flyr videre til endedestinasjonen i Norge hvor bagasjen hentes ut ved ankomst.

– Avinor har lagt opp til en gradvis innføring av Connecting Norway, i samarbeid med flyselskapene og… Les videre


God vekst i flytrafikken i november

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

-Utlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i… Les videre


Tildelt pris for innsats for funksjonshemmede

– Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid over flere år med representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland, sier lufthavndirektør Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn.

– Det er utrolig kjekt at vi slik får en offentlig anerkjennelse for alt det arbeidet som dere gjør hver eneste dag for å finne gode universelle løsninger. Midt oppi ombygginger inne og ute, og trange forhold på lufthavnen, er dette bare mulig fordi alle som… Les videre


Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram… Les videre


Fagernes lufthavn drives videre som ren charterlufthavn

Dette forutsetter at Luftfartstilsynet forlenger dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekker deler av Avinors kostnader for å videreføre driften fra 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018.

Avinors rapport lagt til grunn

På oppdrag av SD leverte Avinor i juni en rapport om driftsalternativer for Fagernes lufthavn. I rapporten konkluderer Avinor med følgende:

Fra og med 01.04.2016 opphører FOT-rutene på Fagernes lufthavn, Leirin. Som følge av dette vil Avinor be departementet vurdere fremtidig eierskap og… Les videre


Avinor – God drift og stabile inntekter tredje kvartal

Resultatet er lavere enn i fjor i hovedsak som følge av svak inntektsvekst, samt at resultatet i fjor var positivt påvirket med 381 millioner kroner i planendringer i konsernets pensjonsordning.

Konsernet kan vise til sikker og stabil drift med regularitet 98 prosent og en punktlighet på̊ 88 prosent siste 12 måneder. I henhold til internasjonal statistikk er norske lufthavner blant de mest punktlige i verden, mens Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i… Les videre


Etablerte kontrollert luftrom for Ekofisk

Kontrollert luftrom betyr at det er flygeledere som er ansvarlige for tilstrekkelig adskillelse mellom fly og helikopter i et område. Dermed sikres en samlet oversikt, som gir enda bedre sikkerhet enn områder der pilotene selv er ansvarlig for å holde tilstrekkelig adskillelse.

– Vi er svært fornøyde med å få dette på plass. Det er noe vi har jobbet med i mange år, og som har blitt mulig gjennom godt arbeid med både teknologiutvikling og… Les videre


Ny luftromsstruktur – mindre kostnader og klimagassutslipp

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Free Route Airspace (FRA) ble innført over store deler av luftrommet til Norge, Finland, Estlandog Latvia fra 12. november. Dette knyttes sammen med eksisterende FRA-luftrom i Danmark og Sverige.

Må ikke lenger fly i faste mønstre mellom flyplassene

Den nye organiseringen betyr at flyselskapene kan planlegge å fly på en optimal måte mellom flyplasser, og uten å være avhengig av forhåndsdefinerte rutemønstre. Det er dermed mulig… Les videre


Avinor Flysikring og NEFAB-partnere innfører Free Route Airspace

– Free Route er et viktig steg, som viser at vi lykkes med å finne gode løsninger for flyselskapene og samtidig bidra til å oppfylle EUs mål i Single European Sky-programmet, sier direktør for underveistjenester i Avinor Flysikring, Jan-Gunnar Pedersen.

Med innføringen av Free Route Airspace, kan flyselskapene på en helt ny måte utnytte teknologi og planlegge sine flyginger uten å være avhengige av forhåndsdefinerte ruter, eller «veier i luften». Nå kan de planlegge… Les videre


Marginal nedgang i flytrafikken i oktober

Totalt reiste 4 547 288 passasjerer over Avinors 46 flyplasser i oktober. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Innenlandstrafikken fortsetter å synke, og påvirker totaltallet i stor grad. 2 748 966 passasjerer reiste innenlands i oktober, en nedgang på 2,1 prosent fra 2014.
Utlandstrafikken fortsetter å stige. 1 747 466 passasjerer reiste til og fra utlandet i oktober, en oppgang på hele 3 prosent.

Trafikken på Oslo Lufthavn bekrefter trenden

Ved Oslo… Les videre


Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Salget vil gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i de to selskapene Hotell Vestre AS og Hotell Vestre Tomteselskap AS. Partene er enige om en eiendomsverdi før fradrag for rabatt for fremtidige mindreavskrivninger på MNOK 1 580. Salget vil gjennomføres inneværende år og vil gi Avinorkonsernet en regnskapsmessig gevinst på nærmere MNOK 1 300 i 4. kvartal 2015.

– Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har… Les videre


LFV etablerer seg i Norge

– Nå når det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste avreguleres, vil LFV (Air Navigation Services Provider of Sweden) være en nærværende aktør. Med selskapsetableringen viser vi at vi mener alvor med vår satsing i Norge og forenkler vår inntreden på det norske markedet, sier Niclas Gustavsson, Chef för Affärsutveckling i LFV.

Når det norske markedet nå åpnes etter at Samferdselsdepartementet har vedtatt en tidsplan for avregulering, kommer LFV altså til å være en sterk… Les videre


Ingen økning i lufthavnavgiftene

– Et effektivt og trygt flytilbud er en sentral del av landets infrastruktur og er viktig for næringslivet og innbyggerne. Da må vi sikre at avgiftsnivået holdes på et moderat nivå. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2015 i 2016, noe som gir en nedgang i avgiftssatsene når man tar hensyn til forventet prisstigning, sier samferdselsministeren.

Hva er luftfartsavgifter og hva brukes de til?

Lufthavnsavgift er en avgift flyselskapene betaler til Avinor for å få benytte lufthavnen,… Les videre


Norges Taxiforbund mot bomavgift på flyplassene

– Taxinæringen er en viktig del av kollektivtransporten i samfunnet, og har både rett og plikt til å tilby transport til reisende. At selskaper, og ikke minst statlig eide selskaper, får anledning å kreve egne bompenger er urovekkende, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Forbundet har vært i flere møter med Avinor og Samferdselsdepartementet om saken, senest fredag 25. september. På møtet deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernledelsen i Avinor, foruten andre fra… Les videre


Flytrafikken fortsetter å stige

I september fløy 4 595 879 til eller fra Avinors lufthavner, dette er en økning på 0,5 prosent fra i fjor. Økningen skyldes i hovedsak den jevne veksten på utlandstrafikken (3,5 prosent). På innlandsrutene fortsetter trenden med nedgang i antall passasjerer, i september var reduksjonen på 1,2 prosent sammenlignet med fjorårets måned.

Nedgang i Bergen, Stavanger og Trondheim

Ved Flesland er reduksjonen i trafikken 1,8 prosent sammenlignet med september 2014. Innlandstrafikken går mest tilbake (-4,4 prosent)…. Les videre


Brudd på arbeidsmiljøloven avdekket på Oslo Lufthavn

Kruse Smith er entreprenør for tak og fasader for «Pir Nord» i utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn. De har gjennom sin danske underleverandør CSK Stålindustri fått innsyn i et brev som er rettet fra det polske firmaet Antidotum Spolka z o.o s. Brevet beskriver brudd på arbeidsmiljøloven som skal ha foregått hos Antidotum Norge, som er underleverandør til CSK Stålindustri.

Oslo Lufthavn har startet gransking av forholdet

Da Oslo Lufthavn som byggherre ble kjent med innholdet i… Les videre


Avinor legger ut brann- og redningstjenesten på anbud

Avinor har igangsatt et arbeid for å redusere kostnadene og styrke konkurranseevnen. Omstillingen skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. Forbedringsarbeidet skal styrke Avinors konkurransekraft, og komme kundene og samfunnet til gode.

Transportkomiteen og Stortinget har åpnet opp for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag når det gjelder drift av Avinors lufthavner. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å utarbeide fremtidsrettede, effektive og robuste… Les videre


Oslo Lufthavn mest punktlig i Europa

– Dette er vi selvsagt godt fornøyd med da vi vet at punktlighet verdsettes høyt av flypassasjerene, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas.

Dette er vi selvsagt godt fornøyd med

Oslo Lufthavn har også tidligere blitt kåret til den mest punktlige flyplassen i Europa, sist høsten 2013, da man var mest punktlig tre måneder på rad (August, september og oktober). At man oppnår en så god punktlighet, samtidig som man driver Norges største landbaserte utbyggingsprosjekt, forklarer Hasaas med… Les videre


Avinor høster internasjonal anerkjennelse for miljøprosjekter

– Luftfartsbransjen spiller en vital rolle i verdensøkonomien ved å sørge for effektiv infrastruktur og tilrettelegging for handel. Vår industri har tatt en ledende rolle i klimaarbeidet, ved å definere felles rammer og mål for å redusere utslippene fra en samlet luftfart. «Aviation Climate Solutions” er en rapport som inneholder 100 gode eksempler fra ulike deler av bransjen over hele verden, inkludert Avinors fire tiltak. Prosjektene er viktige bidrag for å redusere vår klimapåvirkning,… Les videre


Verdien på Værnes satt til 256 millioner

Pris

Tingretten fastsette verdien til 256 millionar kroner ved sal, eventuelt 18 millionar kroner i årleg leigesum. Alle beløp er i 2010-kroner. Dette kjem av at det var då den nye avtalen mellom forsvarssektoren og Avinor tredde i kraft. Spørsmålet gjaldt verdien av rullebanen og ein del tilstøtande område på Værnes som i dag høyrer til forsvarssektoren. Til saman ca. 1 100 dekar.

Prinsipp

Fristen for å begjære overskjønn er nå passert og ingen av partane ønsket… Les videre