Arkiv for: Bane

Nytt kryssingsspor under bygging

Arbeidet med å øke kapasiteten på landets nordligste jernbanestrekning fortsetter. Etter at alle banens mellomstasjoner (Bjørnfjell, Katterat, Rombak og Straumsnes) har fått nye og lengre kryssingsspor, har turen nå kommet til Djupvik der det ikke har vært kryssingsspor tidligere. Det vil si, i Ofotbanens første år var det stasjon på stedet, men denne ble fjernet allerede på 1920-tallet. Djupvik ligger midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner. Anlegget skal skje raskt.

– Vi regner med byggetid… Les videre


Vann med tog fra Vatnestrøm

Bedriften Voss vann skal dermed kunne sende store mengder vann med tog til Kristiansand havn.

– Vi har besluttet å bruke ti millioner kroner fra de såkalte ‘sidespormidlene’ våre, sier terminalsjef Kjell Maudal i Jernbaneverket. Dette blir da et spleiselag der vi bidrar med om lag halvparten av hva totalkostnaden vil bli i forbindelse med anlegget på Vatnestrøm. For uten byggingen av sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider skal det også bygges et spor inn… Les videre


Omfattende sommerarbeider på Oslo S

Arbeidene vil få konsekvenser for togtrafikken i første og siste uke av perioden.

I uke 26 og uke 31 vil det bli mer omfattende konsekvenser for de reisende. I uke 26 stenges Østfoldbanen fra Oslo S til Ski, mens i uke 31 stenges i tillegg til Østfoldbanen også strekningene fra Oslo S til Grefsen, Bryn og Lillestrøm. På de stengte strekningene erstattes togtrafikken med alternativ transport med buss og t-bane. Uke 27 til og med uke… Les videre


Moderniserer Veitvet T-banestasjon

Sporveien Oslo AS har inngått avtale med PA-Entreprenør AS i forbindelse med denne oppgraderingen.

Alle arbeider er planlagt og skal gjennomføres med fokus på best mulig punktlighet for T-banetrafikken.

Det er planlagt en del nattarbeider for å ivareta høy punktlighet og færrest mulig ulemper for de reisende.

Dette skal utføres på Veitvet stasjon:

  • Overflatebehandling av hele stasjonen
  • Bygging av nye trapper i trappehuset
  • Bygging av nye trapper og betong mur mot Veitvet senter
  • Utskifting av… Les videre

Bedrer utsikten for Raumabanen

– Banen har en viktig funksjon også som turistbane og reiselivsprodukt så vi satser nå skikkelig på å bedre utsikten fra toget, sier faggruppeleder Rune Lotten på Raumabanen.

Fjerner vegetasjon

Nå har utsiktene bokstavelig talt blitt betydelig bedre for Raumabanen. Jernbaneverket har lagt ned betydelig med ressurser på å fjerne vegetasjon som hindrer den flotte utsikten fra toget på den ville og vakre strekningen fra Dombås til Åndalsnes.

– Vi har gjennom de siste to årene fått… Les videre


Bedre bane i Gudbrandsdalen

Tre år har gått siden storflommen ødela Dovrebanen over lengre strekninger gjennom Gudbrandsdalen. Hele 200 større og mindre linjebrudd hadde oppstått som følge av den enorme skadeflommen i slutten av mai 2013. Også i 2011 ble deler av banen gjennom dalen rammet av flom. Det ble mer enn tydelig at Dovrebanen ikke var i stand til å takle store nedbørsmengder, og at noe hadde skjedd med hvilke veier vannet tok ned de… Les videre


Fare for solslyng fører til forsinkelser

Det har vært nedsatt hastighet på grunn av fare for solslyng på en lang rekke banestrekninger forrige uka. De største forsinkelsene har vært på Bergensbanen, Dovrebanen, Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, nordre del av Rørosbanen og Nordlandsbanen.

Dersom de rekordhøye temperaturene fortsetter, kan tilsvarende tiltak innføres også helga 25-27. juli. Blant annet vil det være nedsatt hastighet til 60 km/t på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås, samt Raumabanen i helga. Dette vil fører til betydelige forsinkelser på strekningen.

Jernbaneverket foretar løpende… Les videre


Hydrogentog på Raumabanen og Nordlandsbanen ?

Sintef har laget en teknisk utredning for Jernbaneverket med ”Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner”.

– Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. En overgang fra tog drevet av diesel eller andre fossile energikilder til hydrogen vil både forbedre luftkvaliteten og redusere klimagassutslipp, sier Steffen Møller-Holst, prosjektleder for utredningen.

I rask utvikling

I Tyskland har fire delstater gått sammen om satsing på hydrogentog. Alstom er med i prosjektet og skal levere 50… Les videre


Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Ferdigstillelsen av den fjerde og siste tunnelboremaskinen (TBM) er markert ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Maskinene, bestilt av totalentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, er godkjent av Jernbaneverket og dermed klare for innsats gjennom Ekebergåsen. De fire tunnelboremaskinene skal brukes til å bore hoveddelen av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden.

Follobaneprosjektet er det hittil største TBM-prosjekt i Norge.  Fire maskiner skal bore 18,5 km av den 20 km lange tunnelen. Hele det… Les videre


Jernbaneutbygging gir stor verdiskaping

Oslo Economics finner at norsk verdiskaping i utbyggingsfasen vil utgjøre 86 prosent av samlet verdiskaping i Holm-Nykirke-utbyggingen og 72 prosent av samlet verdiskaping i Follobaneutbyggingen. Dette gir norsk verdiskaping på henholdsvis 4 mrd. og 13 mrd. kroner, tilsvarende 3 300 norske årsverk i Holm-Nykirke-utbyggingen og 7 200 norske årsverk i Follobaneutbyggingen.

– Det blir dokumentert at jernbaneprosjektene stimulerer norsk økonomi i utbyggingsperioden. Dette er meget nyttig kunnskap om en positiv effekt av våre prosjekter, selv… Les videre


Ringeriksbanen og E16 har fått nye rådgivere

De tre foretakene som er innstilt til rådgiveroppdraget vil etablere et eget aksjeselskap som vil forestå prosjektering og planlegging. Kontrakt med rådgiver forventes inngått 14. juni 2016 og arbeidet settes i gang umiddelbart. I oppdraget er det også åpnet for opsjoner om videre rådgivningsbistand for å videreføre prosjektering av blant annet byggeplan og konkurransegrunnlag for entreprisene.

– Med dette på plass kommer vi i gang med detalj- og reguleringsplanarbeidet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen. Prosjektet Ringeriksbanen-E16… Les videre


Hunsdalen viadukt rehabiliteres

Ingen andre baner her i landet har så mange bruer som Sørlandsbanen. Fra Drammen til Stavanger er det hele 497 av dem. Årsaken er at Sørlandsbanen over lange strekninger går på tvers av heier og dalfører, ikke på langs som de fleste andre banestrekningene våre.

Banen ble åpnet parsellvis i perioden fra 1920 til 1944 og de mange bruene er av ulike typer. På den østligste og eldste delen av Sørlandsbanen, (åpnet til Neslandsvatn… Les videre


Betongkarusellen er i gang

Prøveproduksjonen er i gang i de 20 000 m2 store fabrikklokalene på Åsland. Betongelementene som produseres her føres ned i tunnelen, og settes sammen til en frost- og vanntett ring. Hver ring består av 7 ulike elementer, og veier ca. 40-50 tonn.

Det skal totalt settes inn 20 000 slike ringer i de to løpene i hoveddelen av Follobanens tunnel. Totalt er tunnelen 20 km lang, og 18,5 av disse skal kles med betongelementer. På anlegget… Les videre


Anbefaler korridor vest med kulvert på Hamar

Løsningen med kulvert anbefales bare dersom Hamar kommune forplikter seg til å bygge tett og høyt på det nye arealet kulverten gir. Alternativt anbefaler Jernbaneverket bro.

1. juni orienterte Jernbaneverket kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker om forslag til kommunedelplan, konsekvensutredning og anbefaling av trase fra Sørli til Brumunddal. Jernbaneverket har gjennomført en omfattende konsekvensutredning av alternative muligheter for trase gjennom kommunene Stange, Hamar og Brumunddal. Utredningene er sammen med jernbaneteknisk funksjonalitet og… Les videre


2 timer kortere reisetid mellom Oslo og Trondheim

Til tross for at strekningen mellom Lillehammer og Trondheim er sentral for transport av gods og reisende mellom to landsdeler, så har ikke nok blitt gjort for å sikre samfunnets krav om effektivitet. Strekningen er også utsatt for ras og flom.

Mulighetsstudien gjennomført av konsulentselskapet Rejlers viser at det er mulig å korte ned reisetiden med to timer på en av landets viktigste jernbanestrekninger.

To alternativer

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen har bestilt undersøkelsen. Forumet ønsker at de… Les videre


Sporveien har spart to millioner i uka

En reise med trikk og T-bane i hovedstaden koster i dag betydelig mindre å produsere enn for fire år siden. Årsaken er at Sporveien gjennom et omfattende strategiarbeid har effektivisert driften med hele 455,5 millioner kroner, det vil si i overkant av to millioner kroner hver eneste uke de fire siste årene.

– Kostnaden per kollektivreise vi kjører er nå nesten 20 prosent lavere enn for fire år siden. Samtidig frakter vi flere og mer… Les videre


Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.

– Store deler jobben skal gjøres i den kommende tolv-ukers vedlikeholdsperioden som vi har på Ofotbanen hver sommer, forteller prosjektleder Simen Grenersen.

– I denne perioden er Ofotbanen stengt om natten og formiddagen for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte banen, legger han til.

Etter at kryssingssporene på Rombak (2015) og Bjørnfjell (2014) ble ferdig forlenget, er det nå Dupvik som står for tur.

-… Les videre


Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.

De to samferdselsetatene er enige om en rekke tiltak som bør utføres for å utvikle kapasiteten på strekningen Oslo–Gøteborg.  Det kanskje viktigste er at etatene er enige om å fortsette det gode samarbeidet om felles utvikling av strekningen.

– Selv… Les videre


Bergen stasjon pusses opp

– Det betyr at Bergen stasjon for togpassasjerene vil framstå som byggeplass gjennom hele sommersesongen og frem til i begynnelsen av desember, sier prosjektleder Jarle Strønen i Jernbaneverket. Togtrafikken vil i liten grad bli berørt, men adkomsten til plattformene og tilgjengeligheten i toghallen er begrenset som følge av arbeidene.

Støy og begrenset tilgjengelighet

Av hensyn til sikkerheten for de reisende som følge av at plattformbredden er redusert, vil de fleste togene fra i juni stanse utenfor… Les videre


T-banen fyller 50 år

– Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap ønsket å gjenskape begivenheten da det første offisielle T-banetoget kjørte fra Jernbanetoget til Bergkrystallen 22. mai 1966 og vi ønsket å by på folkefest, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien – og det ble det.

Jubileumstoget var nesten fullt allerede ved avgang fra Jernbanetorget, og flere kom til underveis. På Bergkrystallen ventet publikumsarrangement og offisiell lansering av boken «T-banen – 50 historier om byens puls».

Ordfører Marianne Borgen trakk frem… Les videre