Arkiv for: Bane

Betongkarusellen er i gang

Prøveproduksjonen er i gang i de 20 000 m2 store fabrikklokalene på Åsland. Betongelementene som produseres her føres ned i tunnelen, og settes sammen til en frost- og vanntett ring. Hver ring består av 7 ulike elementer, og veier ca. 40-50 tonn.

Det skal totalt settes inn 20 000 slike ringer i de to løpene i hoveddelen av Follobanens tunnel. Totalt er tunnelen 20 km lang, og 18,5 av disse skal kles med betongelementer. På anlegget… Les videre


Anbefaler korridor vest med kulvert på Hamar

Løsningen med kulvert anbefales bare dersom Hamar kommune forplikter seg til å bygge tett og høyt på det nye arealet kulverten gir. Alternativt anbefaler Jernbaneverket bro.

1. juni orienterte Jernbaneverket kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker om forslag til kommunedelplan, konsekvensutredning og anbefaling av trase fra Sørli til Brumunddal. Jernbaneverket har gjennomført en omfattende konsekvensutredning av alternative muligheter for trase gjennom kommunene Stange, Hamar og Brumunddal. Utredningene er sammen med jernbaneteknisk funksjonalitet og… Les videre


2 timer kortere reisetid mellom Oslo og Trondheim

Til tross for at strekningen mellom Lillehammer og Trondheim er sentral for transport av gods og reisende mellom to landsdeler, så har ikke nok blitt gjort for å sikre samfunnets krav om effektivitet. Strekningen er også utsatt for ras og flom.

Mulighetsstudien gjennomført av konsulentselskapet Rejlers viser at det er mulig å korte ned reisetiden med to timer på en av landets viktigste jernbanestrekninger.

To alternativer

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen har bestilt undersøkelsen. Forumet ønsker at de… Les videre


Sporveien har spart to millioner i uka

En reise med trikk og T-bane i hovedstaden koster i dag betydelig mindre å produsere enn for fire år siden. Årsaken er at Sporveien gjennom et omfattende strategiarbeid har effektivisert driften med hele 455,5 millioner kroner, det vil si i overkant av to millioner kroner hver eneste uke de fire siste årene.

– Kostnaden per kollektivreise vi kjører er nå nesten 20 prosent lavere enn for fire år siden. Samtidig frakter vi flere og mer… Les videre


Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.

– Store deler jobben skal gjøres i den kommende tolv-ukers vedlikeholdsperioden som vi har på Ofotbanen hver sommer, forteller prosjektleder Simen Grenersen.

– I denne perioden er Ofotbanen stengt om natten og formiddagen for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte banen, legger han til.

Etter at kryssingssporene på Rombak (2015) og Bjørnfjell (2014) ble ferdig forlenget, er det nå Dupvik som står for tur.

-… Les videre


Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.

De to samferdselsetatene er enige om en rekke tiltak som bør utføres for å utvikle kapasiteten på strekningen Oslo–Gøteborg.  Det kanskje viktigste er at etatene er enige om å fortsette det gode samarbeidet om felles utvikling av strekningen.

– Selv… Les videre


Bergen stasjon pusses opp

– Det betyr at Bergen stasjon for togpassasjerene vil framstå som byggeplass gjennom hele sommersesongen og frem til i begynnelsen av desember, sier prosjektleder Jarle Strønen i Jernbaneverket. Togtrafikken vil i liten grad bli berørt, men adkomsten til plattformene og tilgjengeligheten i toghallen er begrenset som følge av arbeidene.

Støy og begrenset tilgjengelighet

Av hensyn til sikkerheten for de reisende som følge av at plattformbredden er redusert, vil de fleste togene fra i juni stanse utenfor… Les videre


T-banen fyller 50 år

– Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap ønsket å gjenskape begivenheten da det første offisielle T-banetoget kjørte fra Jernbanetoget til Bergkrystallen 22. mai 1966 og vi ønsket å by på folkefest, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien – og det ble det.

Jubileumstoget var nesten fullt allerede ved avgang fra Jernbanetorget, og flere kom til underveis. På Bergkrystallen ventet publikumsarrangement og offisiell lansering av boken «T-banen – 50 historier om byens puls».

Ordfører Marianne Borgen trakk frem… Les videre


Forbedringsarbeider på Østfoldbanen

Det er omfattende arbeider som nå gjør at Østfoldbanen blir mer stabil, får færre feil og bedre kvalitet. Arbeidene omfatter det som i prosjektene kalles «forberdende renseverk» og avsluttes med å kjøre selve ballastrenseverket på strekningene.

– Forberedelsene er mer arbeid enn selve kjøringen av ballastrenseverket, sier prosjektleder Håkon Lindberg på Østfoldbanen.

Å forberede en strekning ballastrensing omfatter full gjennomgang av baneanlegget; alle grøfter og stikkrenner renskes eller fornyes, alle kabler samles og fornyes, det… Les videre


Skal bytte bru ved Egersund

Kontrakten er på 35,1 millioner kroner eks mva, og omfatter alle arbeider som inngår i tiltaket, også de jernbanetekniske arbeidene.

Den eksisterende fagverksbrua i stål er en av tre bruer på Launes og denne kontrakten gjelder utskifting av Launes I. Den gamle brua skal skiftes ut med ei ny traubru i stål som vil få et spenn på ca 35 meter.

– Samtidig skal landkarene på begge sider av sundet forsterkes med stålkjernepeler som bores ned… Les videre


Første tunnelborhode monteres

De fire gigantmaskinene med en diameter på hele 9,96 meter leveres alle i 2016 og innen nyttår er planen å ha alle fire i drift. To av tunnelboremaskinene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.

Tunnelboremaskinene (TBM) skal drive 18,5 av Follobanens totalt 20 km lange tunnel som skal gå mellom Oslo og Ski. Når den står ferdig blir… Les videre


Vil prioritere Citylink på Østlandet

Utbygging av Intercitystrekningene til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg er allerede vedtatt av Stortinget. Spørsmålet er hva som er de neste store investeringene – om det skal være forlengelsen av Intercity til Lillehammer, Halden, og Skien eller om det er på tide å ruste opp de mest trafikkerte jernbanestrekningene på Østlandet.

– Ønsket om å bygge ut hele IC-triangelet, handler om en målrettet utbygging fra Oslo og utover, slik at vi kan binde byer og tettsteder… Les videre


Sporveien T-banen befester sin posisjon

Samtidig befestes resultatet fra i fjor hva angår kundetilfredshet, selv om resultatet er ned 1 poeng fra 77,4 til 76,4. Innenfor samme bransje er Sporveien T-banen på 2.plass, bare slått av Flytoget og med SAS på 3.plass.

I samme måling er Sporveien Trikken på 11.plass med 70,2 poeng med Ruter og Buss (røde bybusser) og Buss (grønne regionbusser) på de neste plassene. Alt over 70 poeng ansees for øvrig å være gode resultater.

Norsk Kundebarometer

Forskningsprosjektet Norsk… Les videre


Numedalsbanen sikrer arbeidsplasser

Onsdag forrige uke ankom det første toget  til Moelven Numedal AS. Direktør Rune Frogner sier at frakt av varer via Numedalsbanen praktisk talt har vært en forutsetning for videre drift ved sagbruket.

– For oss har spørsmålet om banen skal åpnes eller ikke vært et «være eller ikke være». Derfor der det veldig gledelig at vi nå får transportert gods på Numedalsbanen igjen. Med banen i drift er vi nærmere markedet for fiberprodukter. Det er driftsøkonomisk… Les videre


Skoppum vest anbefalt for InterCity korridor

17. februar presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering går Jernbaneverket inn for alternativ 3, Skoppum vest. En stasjon vest for Skoppum har dessuten et stort kundegrunnlag – og er det klart rimeligste løsningen å bygge ut.

Best for miljøet

Alternativ 3 (Skoppum vest) kommer best ut nå det gjelder ikke-prissatte konsekvenser, som landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Alternativ 1, korridoren lengst øst… Les videre


Slik kan Hønefoss stasjon bli i 2030

Oppdragsgiver, Ringerike kommune, fikk overlevert tre parallelloppdrag der Asplan Viak var en av bidragsyterne med mulighetsstudien ‘Neste stopp Hønefoss’, hvor jernbanen står sentralt.

– InterCity-stasjonen, med høy frekvens og kortere reisetid inn til Oslo, danner grunnlaget for veksten og byutviklingen. For oss var derfor det naturlig å fusjonere byen og stasjonen til ett – selve bynerven, forteller sivilarkitekt Hanne Jonassen.

Når du i fremtiden ankommer Hønefoss med tog er du midt i sentrum.

– Hønefoss skal bli… Les videre


Tunnelstasjon Holmestrand bygges for fremtiden

Jernbaneverket har vært ambisiøse i sin bestilling. Ingen andre stasjoner i verden har tog som passerer i 250 km/t med folk på plattformen i samme hall.

Mange hensyn

– De to sporene der tog kan passere uten å sakke farten ligger i midten av stasjonen. Så på hver side har vi spor for tog som stopper ved plattformene, med støyvegger i mellom, forklarer Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.

Denne løsningen krever mye på grunn av… Les videre


For mange lokale hensyn i InterCity-satsingen?

Høyest har diskusjonen gått om trasévalg i Østfold. Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland mener det smarteste valget burde vært en korridor med samme standard som Gardermobanen og som i større grad følger E6. Jernbaneverket mener det ikke er trafikkgrunnlag for å legge traséen utenom Fredrikstad og Sarpsborg.

På vei til Europa

Ueland er av dem som mener en ny stasjon mellom Sarpsborg og Fredrikstad kan bli en sentral stopp på for tog på vei fra Oslo til… Les videre


Jernbaneverket får ny ‘stemme’

Innen 1. august skal alle mikrofoner på stasjonene over det ganske land slås av. Alle meldinger vil deretter ha stemmen til Anne Grethe Dammyr, jernbanens vinner av «The Voice». På alle jernbanestasjoner der det er en høyttaler, hver dag og uansett tid på dagen når det skal ut en melding, er det toginformatør Dammyr som er stemmen. Men hun har heller ingen mikrofon lenger.

Det er Acapela Group, et profesjonelt lydselskap med… Les videre


Storfornøyde lærlinger på jernbanen

Da Oddbjørn Larsen (19) skulle ha praksis i anleggsmaskinfaget, anbefalte læreren ham å søke praksisplass hos Jernbaneverket på Støren. Der trivdes han så godt at det ballet på seg med flere runder i praksis. Da muligheten bød seg til å søke lærlingeplass, slo han til. Nå er han helt sikker på at han har valgt riktig yrkesvei. Det er han ikke alene om.

Lite frafall og det faktum at 62 av 63 lærlinger avla… Les videre