Arkiv for: Bane

Milliardsatsing på ny jernbane kan gi vekst i bygder

I desember 2015 ble det klart at regjeringen går inn for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunenes ønskede alternativ til ny jernbane og vei mellom Bergen og Voss. Samtidig ble det klart at det må tenkes på nytt når det gjelder utviklingen av Bergensregionen. Sammen med fylkesmann Lars Sponheim, ba Voss- og Vaksdal kommune Asplan Viak om å analysere hvordan de nye stoppene på Bergensbanen vil kunne utvikle seg som naturlige bydelssentre rundt storbyen Bergen.

[img… Les videre


Bane NOR har ansatt konserndirektør

Eiken skal lede divisjon Knutepunkt og Eiendom som får ansvar for utvikling, forvaltning og drift av Bane NORs eiendomsportefølje, bestående av blant annet tekniske bygg, stasjoner, terminaler, verksteder og utviklingseiendom.

I tillegg til sin nye jobb i Bane NOR fortsetter Eiken som administrerende direktør i ROM Eiendom. I tiden framover vil han lede arbeidet med å integrere virksomheten i ROM Eiendom med Jernbaneverkets eiendomsvirksomhet og utvikle et helhetlig kompetansemiljø for knutepunkt og eiendom.

-… Les videre


Jernbanereformen: Tre nye selskaper er stiftet

Regjeringen la i stortingsmeldingen om jernbanereformen i fjor fram planene for de strukturelle endringene for et bedre jernbanetilbud for både passasjerer og godsnæringen. I tråd med ønsker fra bransjen gjennomføres det nå en omfattende reform av og satsing på norsk jernbane. Regjeringens arbeid med fornyelse og forbedring av jernbanen innebærer både en kraftig økning i bevilgninger og en tydeligere organisering av oppgaver.

Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Togvedlikehold AS etableres for å legge… Les videre


Vestfoldpolitikere på studietur

På turen deltok 4 ordførere, 10 andre sentrale politikere sammen med 8 representanter fra kommune- og fylkesadministrasjon samt Jernbaneverket.

Formålet med turen var å hente inntrykk fra jernbane og jernbaneutbygging i Nederland som grunnlag for planleggingen av InterCitylinje gjennom Vestfold.

– Vi fikk gode orienteringer fra nederlandske kolleger, spesielt om erfaringene fra jernbanestrekningen Hanzelijn som åpnet i 2012, sier Ove Skovdahl, prosjektsjef i Rejlers.

– Vi var også på studiebesøk på fire stasjoner som alle… Les videre


Stor satsing på trikk i Oslo

Birte Sjule har jobbet i Sporveien siden 2009, og har de siste fire årene hatt stillingen som konserndirektør for strategi i Sporveien. Hun sitter i styret i datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen, Unibuss AS og Sporveien Media. 1. september trer hun inn i rollen som administrerende direktør i Sporveien Trikken.

Satsningen på skinnegående kollektivtrafikk i hovedstaden vil være formidabel de neste ti årene. Den skal sikre at Oslo kommune håndterer både sterk befolkningsvekst og målene… Les videre


Bane NOR SF har ansatt konsernsjef

Frimannslund er direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket og vil umiddelbart tiltre stillingen som konsernsjef for å lede arbeidet med etablering av foretaket i samarbeid med styret.

Syret er svært fornøyd med at Gorm Frimannslun har takket ja til å lede Bane NOR. Styret har siden før sommeren gjennomført en grundig prosess der både eksterne og interne kandidater har vært vurdert. Frimannslund er en tydelig og verdibasert leder med fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling. Han har… Les videre


Ny bru på plass ved Egersund

Også på en rekke andre baner er det denne helgen utført store arbeider.

Det var et spektakulært syn både da den gamle utslitte fagverksbrue Launes 1 ble løftet ut av jernbanetraseeen over Launes-sundet ved Egersund og da den nye 220 tonns brua ble løftet på plass samme sted. Operasjonen gikk som planlagt og den nye brua var på plass tre timer før planen søndag.

Den nye stålbrua ble produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i… Les videre


Historisk fornyelse av maskinparken

I løpet av ti år skal 30 ulike typer gamle maskiner erstattes med tre grunnmodeller.

– Dette er den største fornyelsen av maskinparken i Jernbaneverket på 20 år og styrker organisasjonen for fremtiden. Vi skal ikke bare anskaffe 21 nye maskiner. Totalt sett skal vi erstatte over 100 maskinsett med 70. Dette gjør at vi får færre, men desto mer effektiv maskiner i Jernbaneverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– For meg så handler denne markeringen… Les videre


Jernbaneverket viste illustrasjoner fra Strandgata

Jernbaneverket oppsummerte anbefalingen om stasjonsplassering og la blant annet vekt på hvorfor korridor øst er frarådet.

Jernbaneverket har utarbeidet perspektiver som viser siktlinjer i Strandgata og fra hele Hamarbukta mot Mjøsa. Assisterende planleggingsleder Hanne Sophie Solhaug la i presentasjonen vekt på at det ikke bare er siktlinjer, men også tilgang til Mjøsa som er viktig for hvordan man opplever et område.

– Mange steder vil man få bedre tilgang til… Les videre


Nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke

28. november 2016 skal det settes trafikk på det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke (forbi Holmestrand). Det nye sporet er 14,3 km langt og over 12 km av sporet vil gå i tunnel. Nye Holmestrand stasjon bygges inne i Holmestrandfjellet.

Saken fortsetter under filmen.

Det 200 meter lange sporbyggetoget legger betongsviller og skinner på plass med imponerende hastighet, opp til en kilometer om dagen. Sporbyggetoget har hjul og belte foran, slik at den første delen… Les videre


Bane NOR SF er etablert

I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem må jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet.

Som et ledd i dette arbeidet er ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017. Navnet på selskapet er… Les videre


Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

Tiltakene gjennomføres for at omlasting av gods fra bane til veg skal kunne skje flere steder om en del av banestrekning må stenges som følge av for eksempel ras eller andre naturskader. For Bergensbanens del etableres det nå slike omlastingsterminaler på begge sider av høyfjellstrekningen, nærmere bestemt på Nesbyen og ved Voss. Dermed kan godstog som er underveis omlastes til lastebiler ved hendelser som medfører stengte delstrekninger. Godstrafikken kan også opprettholdes på deler av… Les videre


Vel gjennomført sommerarbeid på jernbanen

Da togtrafikken på Østfoldbanen ble helt eller delvis stanset fra 25. juni til og med 7. august utførte Follobaneprosjektet arbeid døgnet rundt. For å utnytte den togfrie perioden fullt ut har sommerens arbeider vært konsentrert i og rundt eksisterende spor på Oslo S, Loenga og i Ski der det til vanlig kjøres mange tog i timen.

Nybygging og oppgradering ved Oslo S

Sommerens aktiviteter ved Oslo S er et ledd i forlenging av flere betongtunneler inne… Les videre


Oslo S åpner igjen

Bakgrunn

Oslo S har blitt kraftig oppgradert i sommer. Den enorme økningen i trafikken gjennom Oslo S de siste årene har presset fram behov for å oppgradere stasjonen. Sporene 12 til og med 19 har blitt fornyet, kjøreledningene er byttet ut og det er lagt over 62 kilometer med nye signalkabler. Fornyelsen har pågått siden 2009 og skal fullføres ved utgangen av 2017.

Det har også blitt gjort forberedende arbeider for å koble inn… Les videre


1000 tonn stålhimling på plass

Stålhimlingen i den nye stasjonshallen har vært en komplisert affære. Den er konstruert for å vare i 100 år, og skal tåle trykk- og sug-kreftene som oppstår når tog passerer med 250 kilometer i timen.

Det bygges ny, dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke, og nye Holmestrand stasjon ligger omtrent midt på strekningen, inne i en enorm fjellhall. Her er det nå bygget en himling med et «stål-skjelett» som er festet i tak og vegger… Les videre


Ny utredning om utbygging av Sørlandsbanen

– Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kongsberg er Norges tredje største industriby og har… Les videre


Arbeidene på Oslo S går inn i sin siste uke

Arbeidene på Oslo S i sommer er en del av fornyelsen av infrastrukturen i Osloområdet og byggingen av nye spor for Follobanen og Østfoldbanen inn mot stasjonen. Målet er å få ned antall feil som skaper dårlig punktlighet i togtrafikken og å øke kapasiteten på stasjonen for å få til en bedre trafikkavvikling.

– Regjeringen mener jernbanen skal prioriteres for pendlerreisene i storbyområder, og på godstransport mellom byene. Da er det viktig at Oslo S, landets… Les videre


Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen

– Dette betyr en mye større trygghet, sier banesjef Bjørn Sørum mens han ser på maskinene som bygger en ny og solid steinfylling utenfor Nordlandsbanens trasé ved Folmer like sør for Lassemoen stasjon.

– Tryggheten blir større fordi nå vet at banen blir mye bedre i stand til å takle store nedbørsmengder, forklarer Sørum. Her i Nord-Trøndelag og Nordland har vi ofte kraftig nedbør og det kan være store lokale forskjeller fra sted til sted…. Les videre


Bodø stasjon fredet

Både riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Geir Helgesen var til stede da fredningen ble markert på Bodø stasjon 28.juni. Det var Nordland fylkeskommune som tok initiativ til fredningen da de i 2010 foretok et midlertidig vern.

Fredningen omfatter stasjonsbygningen, godshuset og godshallen, samt et område rundt bygningene for å bevare stasjonsbygningenes funksjonelle sammenheng med jernbanetraseen og virkning i miljøet som stasjonsområde, heter det i fredningsvedtaket.

Formålet med fredningen er å bevare Bodø Jernbanestasjon som et bygningshistorisk… Les videre


Nytt kryssingsspor under bygging

Arbeidet med å øke kapasiteten på landets nordligste jernbanestrekning fortsetter. Etter at alle banens mellomstasjoner (Bjørnfjell, Katterat, Rombak og Straumsnes) har fått nye og lengre kryssingsspor, har turen nå kommet til Djupvik der det ikke har vært kryssingsspor tidligere. Det vil si, i Ofotbanens første år var det stasjon på stedet, men denne ble fjernet allerede på 1920-tallet. Djupvik ligger midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner. Anlegget skal skje raskt.

– Vi regner med byggetid… Les videre