Arkiv for: Bane

Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

Tiltakene gjennomføres for at omlasting av gods fra bane til veg skal kunne skje flere steder om en del av banestrekning må stenges som følge av for eksempel ras eller andre naturskader. For Bergensbanens del etableres det nå slike omlastingsterminaler på begge sider av høyfjellstrekningen, nærmere bestemt på Nesbyen og ved Voss. Dermed kan godstog som er underveis omlastes til lastebiler ved hendelser som medfører stengte delstrekninger. Godstrafikken kan også opprettholdes på deler av… Les videre


Vel gjennomført sommerarbeid på jernbanen

Da togtrafikken på Østfoldbanen ble helt eller delvis stanset fra 25. juni til og med 7. august utførte Follobaneprosjektet arbeid døgnet rundt. For å utnytte den togfrie perioden fullt ut har sommerens arbeider vært konsentrert i og rundt eksisterende spor på Oslo S, Loenga og i Ski der det til vanlig kjøres mange tog i timen.

Nybygging og oppgradering ved Oslo S

Sommerens aktiviteter ved Oslo S er et ledd i forlenging av flere betongtunneler inne… Les videre


Oslo S åpner igjen

Bakgrunn

Oslo S har blitt kraftig oppgradert i sommer. Den enorme økningen i trafikken gjennom Oslo S de siste årene har presset fram behov for å oppgradere stasjonen. Sporene 12 til og med 19 har blitt fornyet, kjøreledningene er byttet ut og det er lagt over 62 kilometer med nye signalkabler. Fornyelsen har pågått siden 2009 og skal fullføres ved utgangen av 2017.

Det har også blitt gjort forberedende arbeider for å koble inn… Les videre


1000 tonn stålhimling på plass

Stålhimlingen i den nye stasjonshallen har vært en komplisert affære. Den er konstruert for å vare i 100 år, og skal tåle trykk- og sug-kreftene som oppstår når tog passerer med 250 kilometer i timen.

Det bygges ny, dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke, og nye Holmestrand stasjon ligger omtrent midt på strekningen, inne i en enorm fjellhall. Her er det nå bygget en himling med et «stål-skjelett» som er festet i tak og vegger… Les videre


Ny utredning om utbygging av Sørlandsbanen

– Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kongsberg er Norges tredje største industriby og har… Les videre


Arbeidene på Oslo S går inn i sin siste uke

Arbeidene på Oslo S i sommer er en del av fornyelsen av infrastrukturen i Osloområdet og byggingen av nye spor for Follobanen og Østfoldbanen inn mot stasjonen. Målet er å få ned antall feil som skaper dårlig punktlighet i togtrafikken og å øke kapasiteten på stasjonen for å få til en bedre trafikkavvikling.

– Regjeringen mener jernbanen skal prioriteres for pendlerreisene i storbyområder, og på godstransport mellom byene. Da er det viktig at Oslo S, landets… Les videre


Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen

– Dette betyr en mye større trygghet, sier banesjef Bjørn Sørum mens han ser på maskinene som bygger en ny og solid steinfylling utenfor Nordlandsbanens trasé ved Folmer like sør for Lassemoen stasjon.

– Tryggheten blir større fordi nå vet at banen blir mye bedre i stand til å takle store nedbørsmengder, forklarer Sørum. Her i Nord-Trøndelag og Nordland har vi ofte kraftig nedbør og det kan være store lokale forskjeller fra sted til sted…. Les videre


Bodø stasjon fredet

Både riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Geir Helgesen var til stede da fredningen ble markert på Bodø stasjon 28.juni. Det var Nordland fylkeskommune som tok initiativ til fredningen da de i 2010 foretok et midlertidig vern.

Fredningen omfatter stasjonsbygningen, godshuset og godshallen, samt et område rundt bygningene for å bevare stasjonsbygningenes funksjonelle sammenheng med jernbanetraseen og virkning i miljøet som stasjonsområde, heter det i fredningsvedtaket.

Formålet med fredningen er å bevare Bodø Jernbanestasjon som et bygningshistorisk… Les videre


Nytt kryssingsspor under bygging

Arbeidet med å øke kapasiteten på landets nordligste jernbanestrekning fortsetter. Etter at alle banens mellomstasjoner (Bjørnfjell, Katterat, Rombak og Straumsnes) har fått nye og lengre kryssingsspor, har turen nå kommet til Djupvik der det ikke har vært kryssingsspor tidligere. Det vil si, i Ofotbanens første år var det stasjon på stedet, men denne ble fjernet allerede på 1920-tallet. Djupvik ligger midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner. Anlegget skal skje raskt.

– Vi regner med byggetid… Les videre


Vann med tog fra Vatnestrøm

Bedriften Voss vann skal dermed kunne sende store mengder vann med tog til Kristiansand havn.

– Vi har besluttet å bruke ti millioner kroner fra de såkalte ‘sidespormidlene’ våre, sier terminalsjef Kjell Maudal i Jernbaneverket. Dette blir da et spleiselag der vi bidrar med om lag halvparten av hva totalkostnaden vil bli i forbindelse med anlegget på Vatnestrøm. For uten byggingen av sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider skal det også bygges et spor inn… Les videre


Omfattende sommerarbeider på Oslo S

Arbeidene vil få konsekvenser for togtrafikken i første og siste uke av perioden.

I uke 26 og uke 31 vil det bli mer omfattende konsekvenser for de reisende. I uke 26 stenges Østfoldbanen fra Oslo S til Ski, mens i uke 31 stenges i tillegg til Østfoldbanen også strekningene fra Oslo S til Grefsen, Bryn og Lillestrøm. På de stengte strekningene erstattes togtrafikken med alternativ transport med buss og t-bane. Uke 27 til og med uke… Les videre


Moderniserer Veitvet T-banestasjon

Sporveien Oslo AS har inngått avtale med PA-Entreprenør AS i forbindelse med denne oppgraderingen.

Alle arbeider er planlagt og skal gjennomføres med fokus på best mulig punktlighet for T-banetrafikken.

Det er planlagt en del nattarbeider for å ivareta høy punktlighet og færrest mulig ulemper for de reisende.

Dette skal utføres på Veitvet stasjon:

  • Overflatebehandling av hele stasjonen
  • Bygging av nye trapper i trappehuset
  • Bygging av nye trapper og betong mur mot Veitvet senter
  • Utskifting av… Les videre

Bedrer utsikten for Raumabanen

– Banen har en viktig funksjon også som turistbane og reiselivsprodukt så vi satser nå skikkelig på å bedre utsikten fra toget, sier faggruppeleder Rune Lotten på Raumabanen.

Fjerner vegetasjon

Nå har utsiktene bokstavelig talt blitt betydelig bedre for Raumabanen. Jernbaneverket har lagt ned betydelig med ressurser på å fjerne vegetasjon som hindrer den flotte utsikten fra toget på den ville og vakre strekningen fra Dombås til Åndalsnes.

– Vi har gjennom de siste to årene fått… Les videre


Bedre bane i Gudbrandsdalen

Tre år har gått siden storflommen ødela Dovrebanen over lengre strekninger gjennom Gudbrandsdalen. Hele 200 større og mindre linjebrudd hadde oppstått som følge av den enorme skadeflommen i slutten av mai 2013. Også i 2011 ble deler av banen gjennom dalen rammet av flom. Det ble mer enn tydelig at Dovrebanen ikke var i stand til å takle store nedbørsmengder, og at noe hadde skjedd med hvilke veier vannet tok ned de… Les videre


Fare for solslyng fører til forsinkelser

Det har vært nedsatt hastighet på grunn av fare for solslyng på en lang rekke banestrekninger forrige uka. De største forsinkelsene har vært på Bergensbanen, Dovrebanen, Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, nordre del av Rørosbanen og Nordlandsbanen.

Dersom de rekordhøye temperaturene fortsetter, kan tilsvarende tiltak innføres også helga 25-27. juli. Blant annet vil det være nedsatt hastighet til 60 km/t på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås, samt Raumabanen i helga. Dette vil fører til betydelige forsinkelser på strekningen.

Jernbaneverket foretar løpende… Les videre


Hydrogentog på Raumabanen og Nordlandsbanen ?

Sintef har laget en teknisk utredning for Jernbaneverket med ”Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner”.

– Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. En overgang fra tog drevet av diesel eller andre fossile energikilder til hydrogen vil både forbedre luftkvaliteten og redusere klimagassutslipp, sier Steffen Møller-Holst, prosjektleder for utredningen.

I rask utvikling

I Tyskland har fire delstater gått sammen om satsing på hydrogentog. Alstom er med i prosjektet og skal levere 50… Les videre


Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Ferdigstillelsen av den fjerde og siste tunnelboremaskinen (TBM) er markert ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Maskinene, bestilt av totalentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, er godkjent av Jernbaneverket og dermed klare for innsats gjennom Ekebergåsen. De fire tunnelboremaskinene skal brukes til å bore hoveddelen av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden.

Follobaneprosjektet er det hittil største TBM-prosjekt i Norge.  Fire maskiner skal bore 18,5 km av den 20 km lange tunnelen. Hele det… Les videre


Jernbaneutbygging gir stor verdiskaping

Oslo Economics finner at norsk verdiskaping i utbyggingsfasen vil utgjøre 86 prosent av samlet verdiskaping i Holm-Nykirke-utbyggingen og 72 prosent av samlet verdiskaping i Follobaneutbyggingen. Dette gir norsk verdiskaping på henholdsvis 4 mrd. og 13 mrd. kroner, tilsvarende 3 300 norske årsverk i Holm-Nykirke-utbyggingen og 7 200 norske årsverk i Follobaneutbyggingen.

– Det blir dokumentert at jernbaneprosjektene stimulerer norsk økonomi i utbyggingsperioden. Dette er meget nyttig kunnskap om en positiv effekt av våre prosjekter, selv… Les videre


Ringeriksbanen og E16 har fått nye rådgivere

De tre foretakene som er innstilt til rådgiveroppdraget vil etablere et eget aksjeselskap som vil forestå prosjektering og planlegging. Kontrakt med rådgiver forventes inngått 14. juni 2016 og arbeidet settes i gang umiddelbart. I oppdraget er det også åpnet for opsjoner om videre rådgivningsbistand for å videreføre prosjektering av blant annet byggeplan og konkurransegrunnlag for entreprisene.

– Med dette på plass kommer vi i gang med detalj- og reguleringsplanarbeidet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen. Prosjektet Ringeriksbanen-E16… Les videre


Hunsdalen viadukt rehabiliteres

Ingen andre baner her i landet har så mange bruer som Sørlandsbanen. Fra Drammen til Stavanger er det hele 497 av dem. Årsaken er at Sørlandsbanen over lange strekninger går på tvers av heier og dalfører, ikke på langs som de fleste andre banestrekningene våre.

Banen ble åpnet parsellvis i perioden fra 1920 til 1944 og de mange bruene er av ulike typer. På den østligste og eldste delen av Sørlandsbanen, (åpnet til Neslandsvatn… Les videre