Arkiv for: Bane

Har vunnet stor banekontrakt for Bane NOR

– Det er utrolig kjekt å vinne et slikt stort og strategisk viktig oppdrag, som ligger midt mellom Bergen og Voss, der den riktige kompetansen til gjennomføring av oppdraget er «spot-on» begge steder. Prosjektet er tverrfaglig og spennende, og krever et tett samarbeid med oppdragsgiver Bane NOR. Det er teknisk krevende å finne de beste løsningene, for å planlegge gjennomføring med spor i drift, sier Espen Berntzen, seksjonsleder for Bane i Multiconsult.

Fjerner flaskehals og… Les videre


Økte rammer til dobbeltspor og tunnel i Bergen

Prosjektet ble kvalitetssikret første gang av eksterne konsulenter i 2012, men kostnadsestimatet fra den gang viste seg å være for lavt. Ved ny kvalitetssikring høsten 2016, ble økningen som Regjeringen nå går inn for foreslått. Dette er også i tråd med tallene som prosjektet har meldt inn underveis til Samferdselsdepartementet siden byggestart i 2014.

Traseen Bergen-Fløen

Den videre byggingen av dobbeltsporet fra tunnelen i Fløen og inn til Bergen stasjon, er ikke tatt med i departementets… Les videre


Utfordrende dobbeltspor

Strekningen mellom Sandbukta i Moss og Såstad i Rygge er en viktig del av InterCity-strekningen gjennom Østfold.

– På slutten av 90-tallet var dette et prosjekt for å bygge nytt dobbeltspor mellom Ski og Moss og videre sørover. Sporet ble bygget fra Ski til Sandbukta, men man ble ikke enig med politikerne i Moss om traseen videre. Dermed ble det lagt på is. Så ble det bygget dobbeltspor videre sørover gjennom Rygge fra Såstad til… Les videre


Stor interesse for kommende utbyggingsprosjekter

Prosjektene som ble presentert var primært InterCity-parseller på Østlandet. Under en plenumskonferanse på SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo onsdag 10. mai ble det gitt informasjon om blant annet prosjektomfang, kontraktsstrategier og planlagt framdrift.

De aktuelle prosjektene var blant annet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli på Dovre- og Gardermobanen, Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, samt fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Presentasjonene som ble lagt fram er tilgjengelige på denne samlesiden.

Torsdag 11. mai var… Les videre


Er Norges ledende knutepunktutvikler

Tirsdag 2. mai var en viktig milepæl for Bane NOR i gjennomføringen av Jernbanereformen. Eiendomsselskapet ROM Eiendom trer inn i statsforetaket, og Bane NOR Eiendom ser dagens lys. Nå blir all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane NOR Eiendom.

Skal få flere til å bruke tog

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og… Les videre


Siste milepæl for Bybane-oppdrag

Planforslaget var ute på offentlig høring i januar/februar, og de siste månedene har Swecos rådgivere jobbet med gjennomgang og justering av plandokumentene, med utgangspunkt i innspillene og merknadene som kom inn. Nå har de utført den siste leveransen, og reguleringsplanen er oversendt byrådsavdelingen for politisk behandling i byrådet, komité for miljø og byutvikling, og bystyret. Målet er at planen skal vedtas i bystyret før sommeren.

– Det har vært utrolig utfordrende og spennende å jobbe… Les videre


Rydder i gamle synder

Å levere avfall til sortering og gjenvinning er en selvfølge i dag. Slik var det ikke da Arve Bakken begynte på jernbanen i 1974.

– Da gjaldt det å finne et passe sted å tømme det og fylle over: Gamle sviller, jernskrot, alt vi ville bli kvitt. Noe annet var ikke tema, forteller den erfarne byggelederen på Hønefoss.

Gammel plattform

En av fyllplassene ligger ved Kattfoss mellom Geithus og Åmot. Her fant ryddegjengen et isfjell av sviller,… Les videre


Får 23 kilometer dobbeltspor i samme tunnel

Bane NOR har besluttet tunnelkonsept for Ringeriksbanen. Tunnelen bygges med to tunnelløp, hvor begge jernbanesporene legges i én dobbeltsportunnel. I tillegg etableres det en parallell service- og rømningstunnel som har adkomst i hver ende ved Sundvollen i Hole kommune og ved Jong i Bærum kommune.

Det er vurdert to alternative tunnelkonsepter for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Sundvollen. Begge variantene omfatter to tunnelløp fordi tunnelen ligger så dypt under Krokskogen at det er få muligheter for… Les videre


Nye milepæler i jernbanereformen

Bane NOR og Jernbanedirektoratet har nå vært i drift siden nyttår, og i april ble flere selskaper skilt ut fra NSB og overført til Samferdselsdepartementet: Billetteringsselskapet Entur AS, Mantena AS som driver togvedlikehold og materiellselskapet Norske tog, som skal eie alle togsett. I tillegg ble Rom Eiendom utfisjonert av NSB og en del av Bane NOR-konsernets virksomhet 1. mai.

– Med dette tar vi et nytt skritt i arbeidet med å skape en enda bedre… Les videre


Kontrakt signert for jernbaneteknisk arbeid

Kontrakten har en verdi av 475 millioner kroner, og er signert av utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes og administrerende direktør i Infranord Norge, Roar Solhaug.

Dette er den første rene jernbanetekniske totalentreprisen inngått av Bane NOR.

Det beste tilbudet

Infranord Norge har levert det beste tilbudet ut fra en samlet vurdering av pris og prosjektgjennomføring, som er tildelingskriteriene satt for denne kontrakt-konkurransen.

– Infranord Norge har presentert gode tekniske løsninger i sitt tilbud. Selskapet har lang erfaring… Les videre


Samferdselsprosjekt på høygir

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 med ny dobbeltsporet jernbane mellom Hønefoss og Sandvika og ny firefelts motorvei på deler av strekningen, er det største felles prosjektet for veg og jernbane i Norge og et satsingsprosjekt for å finne raskere og mer effektive måter å planlegge og gjennomføre  samferdselsprosjekter på.

I Nasjonal transportplan som ble lansert i mars 2017, ble byggestart for prosjektet endret; oppstart blir i 2021/22, og ferdigstillelse blir i 2026/27. I utgangspunktet var… Les videre


ERTMS og signalfornyelsen på jernbanen

Sveinung Bentzrød i Aftenposten skriver den 12. april 2017 at «Supersignalsystemet preges av forsinkelser og usikkerhet i Europa, men Norge satser 36 milliarder». Artikkelen er basert på vurderinger gjort av journalist Bentzrød og historiker Helge Ryggvik.

Et omfattende fornyelsesbehov

Dagens signalanlegg på jernbanen er gamle. De er basert på teknologi som var moden på 1950-tallet. Det er flere utfordringer med foreldet teknologi. Leverandøren innstiller produksjonen av deler, og tilgangen på kompetanse er begrenset. Det er et… Les videre


Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

Testing av det nye Thales-anlegget startet i midten av mars. Arbeidet utføres under såkalte «hvite tider» uten togtrafikk, det vil si på nattestid mellom 00:30 og 04:30 alle dager. I helgene pågår arbeidet i lengre perioder, også på dagtid. Arbeidet vil vare fram til midten av mai.

– Vi tester nye signallys som står langs jernbanen, tekniske innretninger montert i og ved sporet og andre installasjoner i våre såkalte tekniske skap, forklarer byggeleder Aslak Træe… Les videre


Mulighetsstudie for å legge en jernbanestasjon

Utbygging av jernbane og vei vil føre til mye steinmasser, og dette ønsker Bane NOR å bruke for å lage en fylling i fjorden. I tillegg ønsker man å utvikle Sundvollen til å bli et attraktivt tettsted, slik at man med dette styrker trafikkgrunnlaget for jernbanen. Derfor lyder oppgaven, som konsulentene fikk, følgende: Hvordan kan man få til en bymessig utvikling med utgangspunkt i stasjonen og fyllingen?

Nærhet til marka, fjorden og kollektivtransport

Rejlers sitt team… Les videre


Ferdig tre uker før planen

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet på Ekebergbanen, som er ferdig tre uker før planen og legger grunnlaget for at trikken kan fortsette å gå på denne viktige strekningen, sier Kamilla Malt Marøy, byggeleder i Sporveien.

Søndag 02. april var Ekebergbanen tilbake i normal drift på dobbeltspor.

Omfattende arbeid

Det er et omfattende arbeid Sporveien har utført på Ekebergbanen. Arbeidene gjør at Ekebergbanen er godt rustet for å møte fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst og… Les videre


Siste totalentreprise tildelt på Follobanen

Det 22 km lange Follobaneprosjektet omfatter et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski stasjon. Prosjektet omfatter en 20 km lang jernbanetunnel med to atskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo S, en ny jernbanestasjon i Ski og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon). Det nye anlegget utgjør totalt 64 km jernbanespor.

Tildelingsbrevet til Infranord

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging og blir innerste… Les videre


Unike grunnboringer i Moss

På Statoil-stasjonen i Wulfbergs gate er en 11 meter høy borerigg i arbeid. Undersøkelsene som gjøres her er en del av forberedelsene til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, som skal legges i tunnel under sentrum av Moss.

Både fjell og løsmasser

Daglig borer riggen 40 meter ned i grunnen. I motsetning til vanlige boringer som i all hovedsak kun får opp hardt berg, er målet at denne metoden også skal få opp alt av… Les videre


Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner. Brua som skal skiftes i år er én av tre bruer ved Launes. Aker Solution AS, avdeling Egersund hadde også utførelsesentreprisen for Launes 1, som ble byttet ut sommeren 2016.

Løsninger for ny brukonstruksjon

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebruene over Launes-sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru… Les videre


Bane NOR anker dom

I dommen har Tingretten fastslått at tilbudet fra entreprenøren Condotte på kontrakten «EPC Civil Oslo S» skulle vært avvist og gitt Skanska medhold i krav om positiv kontraktsinteresse på 306 millioner kroner.

Dommen hviler på feil fakta

– Bane NOR har gjennomgått dommen fra tingretten. Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Bane NOR er av den oppfatning at dommen hviler både på feil fakta og gal… Les videre


NHO tok toget

– Gigantsatsingen på hele InterCity-triangelet gjør Østlandet til ett stort arbeidsmarked. Dette var budskapet da de tre regiondirektørene Nina Solli, Roald Gulbrandsen og Åge Skinstad, tok med seg 12 stortingspolitikere og nesten like mange bedriftsledere på togtur gjennom fire fylker og tre regioner.

Bedre jernbane betyr tid og penger spart

I Østfold var både medlemsbedriftene Borregaard og Minibuss 24/7 opptatt av gode transportveier til Sverige og ut i Europa. I Oslo og Akershus fokuserte bedriftslederne fra… Les videre