Arkiv for: Bane

ERTMS og signalfornyelsen på jernbanen

Sveinung Bentzrød i Aftenposten skriver den 12. april 2017 at «Supersignalsystemet preges av forsinkelser og usikkerhet i Europa, men Norge satser 36 milliarder». Artikkelen er basert på vurderinger gjort av journalist Bentzrød og historiker Helge Ryggvik.

Et omfattende fornyelsesbehov

Dagens signalanlegg på jernbanen er gamle. De er basert på teknologi som var moden på 1950-tallet. Det er flere utfordringer med foreldet teknologi. Leverandøren innstiller produksjonen av deler, og tilgangen på kompetanse er begrenset. Det er et… Les videre


Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

Testing av det nye Thales-anlegget startet i midten av mars. Arbeidet utføres under såkalte «hvite tider» uten togtrafikk, det vil si på nattestid mellom 00:30 og 04:30 alle dager. I helgene pågår arbeidet i lengre perioder, også på dagtid. Arbeidet vil vare fram til midten av mai.

– Vi tester nye signallys som står langs jernbanen, tekniske innretninger montert i og ved sporet og andre installasjoner i våre såkalte tekniske skap, forklarer byggeleder Aslak Træe… Les videre


Mulighetsstudie for å legge en jernbanestasjon

Utbygging av jernbane og vei vil føre til mye steinmasser, og dette ønsker Bane NOR å bruke for å lage en fylling i fjorden. I tillegg ønsker man å utvikle Sundvollen til å bli et attraktivt tettsted, slik at man med dette styrker trafikkgrunnlaget for jernbanen. Derfor lyder oppgaven, som konsulentene fikk, følgende: Hvordan kan man få til en bymessig utvikling med utgangspunkt i stasjonen og fyllingen?

Nærhet til marka, fjorden og kollektivtransport

Rejlers sitt team… Les videre


Ferdig tre uker før planen

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet på Ekebergbanen, som er ferdig tre uker før planen og legger grunnlaget for at trikken kan fortsette å gå på denne viktige strekningen, sier Kamilla Malt Marøy, byggeleder i Sporveien.

Søndag 02. april var Ekebergbanen tilbake i normal drift på dobbeltspor.

Omfattende arbeid

Det er et omfattende arbeid Sporveien har utført på Ekebergbanen. Arbeidene gjør at Ekebergbanen er godt rustet for å møte fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst og… Les videre


Siste totalentreprise tildelt på Follobanen

Det 22 km lange Follobaneprosjektet omfatter et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski stasjon. Prosjektet omfatter en 20 km lang jernbanetunnel med to atskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo S, en ny jernbanestasjon i Ski og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon). Det nye anlegget utgjør totalt 64 km jernbanespor.

Tildelingsbrevet til Infranord

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging og blir innerste… Les videre


Unike grunnboringer i Moss

På Statoil-stasjonen i Wulfbergs gate er en 11 meter høy borerigg i arbeid. Undersøkelsene som gjøres her er en del av forberedelsene til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, som skal legges i tunnel under sentrum av Moss.

Både fjell og løsmasser

Daglig borer riggen 40 meter ned i grunnen. I motsetning til vanlige boringer som i all hovedsak kun får opp hardt berg, er målet at denne metoden også skal få opp alt av… Les videre


Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner. Brua som skal skiftes i år er én av tre bruer ved Launes. Aker Solution AS, avdeling Egersund hadde også utførelsesentreprisen for Launes 1, som ble byttet ut sommeren 2016.

Løsninger for ny brukonstruksjon

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebruene over Launes-sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru… Les videre


Bane NOR anker dom

I dommen har Tingretten fastslått at tilbudet fra entreprenøren Condotte på kontrakten «EPC Civil Oslo S» skulle vært avvist og gitt Skanska medhold i krav om positiv kontraktsinteresse på 306 millioner kroner.

Dommen hviler på feil fakta

– Bane NOR har gjennomgått dommen fra tingretten. Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Bane NOR er av den oppfatning at dommen hviler både på feil fakta og gal… Les videre


NHO tok toget

– Gigantsatsingen på hele InterCity-triangelet gjør Østlandet til ett stort arbeidsmarked. Dette var budskapet da de tre regiondirektørene Nina Solli, Roald Gulbrandsen og Åge Skinstad, tok med seg 12 stortingspolitikere og nesten like mange bedriftsledere på togtur gjennom fire fylker og tre regioner.

Bedre jernbane betyr tid og penger spart

I Østfold var både medlemsbedriftene Borregaard og Minibuss 24/7 opptatt av gode transportveier til Sverige og ut i Europa. I Oslo og Akershus fokuserte bedriftslederne fra… Les videre


SJ vil kjøre tog i Norge

I fjor ble det gjennom Jernbanereformen åpnet for konkurranse om persontogtilbudene på utvalgte strekninger i Norge, med oppstart i desember 2018. Nå kommer SJ som første utenlandske aktør på banen.

– Vi ønsker å bidra til et langt bedre togtilbud for de reisende her i Norge. SJ har 30 års erfaring i et konkurranseutsatt marked, og har operert i Sverige i 160 år. Vi er overbevist om at vi i samarbeid med andre aktører vil… Les videre


Norsk firma verdensledende på tunnelventilasjon

Arbeid i tunneler og gruver krever effektive ventilasjonsløsninger som sørger for frisk luft og transport av gasser og støv ut av produksjonsområdene. Vi har snakket med Kjell Thoen i Protan for å høre hvordan de møter utfordringer forbundet med dette.

Lang historie

Protan er en av verdens ledende produsenter av systemer for ventilasjonsrør og leverer til gruver og tunneler over hele verden. Produksjonen av Ventiflex Air startet i 1949 og var det første fleksible ventilasjonsrøret… Les videre


Første tverrforbindelse klar

Det skal bygges en slik tverrforbindelse mellom hovedløpene av tunnelen hver 500 meter, totalt 45. Alt teknisk utstyr som ikke må stå ute i trafikktunnelen vil bli montert i tverrforbindelsene. Tverrforbindelsene vil også tjene som rømningsveier mellom de to parallelle tunnelløpene når Follobanen er ferdig bygget.

Sikkerhet for de reisende

– Bane NOR valgte et tunnelkonsept med to atskilte tunnelløp og tverrforbindelse minst hver 500 meter basert på sikkerhet for de reisende gjennom den ferdige… Les videre


Endret byggestart for Ringeriskbanen

– Vi forstår at mange er skuffet, men god kontroll på prosjektet er vår første prioritet. Om vi må velge mellom det og rask gjennomføring, er det viktigst å ha kontroll, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Prosjektet jobber nå etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig.

– Planprosessen er i rute, men det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser, påpeker Frimannslund.

Modning og optimalisering

Prosjektdirektør i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Morten… Les videre


Betong er velferdens fundament

– Når penger skal tjenes og når noe varig skal formes, er betongens industrielle kvaliteter utvilsomt ettertraktet. Den er et ekko av vår uendelige effektivitet, og nettopp derfor kan den for noen oppfattes som syndens materiale. Betongen var alt fra starten dømt til å bli utskjelt og fornektet, noe blant annet diskursen rundt arkitekt Erling Viksjøs brutalistiske verk: Høyblokken i regjeringskvartalet og Norsk Hydros bygg på Frogner testamenterer, mener førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Erling Dokk Holm.

Viksjø utviklet naturbetongen av sand, småstein og sement, og det satt… Les videre


Nedsatt hastighet i Holmestrandsporten

– Ristingen oppstår når togene kjører mellom 170 og 200 km/t og er ingen fare for sikkerheten, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. – Derimot oppleves ristingen ubehagelig og skremmende for passasjerene. Det er direktetogene som er mest rammet. I samråd med NSB besluttet vi derfor å sette ned hastigheten til 130 km/t inntil årsaken er funnet og utbedret.

– Hvorfor ikke sette ned hastigheten til 160 km/t for å minske forsinkelsene?

– Det viser seg at… Les videre


Planlegging av InterCity går for fullt

Bystyret i Sarpsborg vedtok 2. mars planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Fredrikstad -Sarpsborg. Planen omfatter også ny Sarpsbru på fylkesvei 118.

Før jul endte saken med utsettelse. Det var derfor knyttet en viss spenning til hvordan det ville gå denne gangen, men nå er altså forslaget vedtatt. Med stort politisk flertall fastsatte bystyret forslag til planprogram.

Det ble i løpet av bystyremøtet fremmet flere alternative forslag som ble nedstemt. Det ble til slutt formannskapets… Les videre


Prefabrikkerte brobaner er fremtiden

Corshammar har jobbet med høyhastighetsutbygginger over hele verden, og er klar på at det finnes velutprøvde løsninger som kan spare samfunnet for enorme beløp.

Corshammar mener at prefabrikkert brobaner vil gi så mange positive effekter at han synes det er rart at det fortsatt letes etter argumenter for ikke å benytte det. Han hører ofte argumenter som at tekniske regelverk ikke tillater disse løsningene, noe han er innforstått med. Men regler bør i langt større… Les videre


Arbeid på Bergensbanen

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

En ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen.

Det er først og fremst prosjektet med byggingen av nye Ulriken tunnel som trenger å ha sporet periodevis fritt for tog i… Les videre


På sporet av fremtidens Oslo

Antall reiser med kollektivtrafikk vil øke sterkt i årene fremover. Frem til 2030 vil behovet for reiser med trikk i Oslo nær fordobles fra dagens 53 millioner årlige påstigninger, til 100 millioner pr. år. For å sikre at det er kapasitet til å dekke dette behovet, skal Sporveien på vegne av Oslo kommune kjøpe 87 nye trikker og fornye skinnegangen trikken kjører på.

Et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud

Arbeidet med anskaffelsen av de nye trikkene… Les videre


Viktig togsatsing i NTP, men vi må se helheten

Når regjeringen og samarbeidspartiene legger frem at de er så godt som enige om Nasjonal Transportplan, er det enkeltprosjektene som frontes. Men tiltak som rassikring, tunnelsikkerhet og bytransport betyr også mye for folks hverdagsreiser.

-Folk er ikke bare avhengig av å komme seg raskt frem, det må også være trygt. I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for… Les videre