Arkiv for: Bane

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser… Les videre


AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

Hovedentreprise verdt 378 millioner

Arbeidet starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse i mars 2016. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 378.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Det kreves stor kapasitet og god kompetanse… Les videre


Jernbaneforum 2015 – jernbanen som katalysator for vekst

Deltagerne fikk høre om erfaringer fra jernbaneutbygging i Sveits, Nederland, Sverige, og Norge. Gjennomgående for foredragene var utfordringer forbundet med reguleringsplaner og analyser av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved utbygging av jernbanen.

Jernbane som katalysator for regional utvikling

Bengt Nilsson, sjef for kollektivmyndighetene i Skåne, fortalte om deres strategi for utbygging av jernbanen i regionen frem mot år 2037. Deres tilnærming til kollektivtrafikk ser på togtrafikk som ryggraden for regional utvikling.

Regionens 1.3 millioner innbyggere inngår i… Les videre


COWI og Multiconsult forener krefter på Østfoldbanen

I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor fra Oslo til Seut ved Fredrikstad stå ferdig innen 2024. Til Sarpsborg skal det stå ferdig innen 2026 og til Halden i 2030.

– Dette er et unikt prosjekt der vi skal ivareta eksisterende byområde, samtidig som vi skal legge til rette for høyere toghastighet gjennom de samme byområdene. Videre er det vanskelige grunnforhold i hele området som gjør anleggsgjennomføringen krevende, sier Terje Bygland… Les videre


Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Første i Norden 

Systemet Amparo leverer kalles flexplanovergangsystemer og vil bli installert som de første i Norden. Systemet er vedlikeholdsfritt og bygget opp av standard industrikomponenter. Sammenlignet med tradisjonelle systemer har flexplanovergangsystemer lavere levetidskostand.

– Vi har i noe tid jobbet med forberedelser for å fornye bomanleggene for trikken, og med denne avtalen er arbeidet i gang, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveiene Per Magne Mathisen i en pressemelding.

– De nye bomanleggene som… Les videreSporveien inngår kontrakt med Team Bane

Overbygningsentreprisen omfatter alt fra underkant av pukk i sporet og omfatter i tillegg spor, signalanlegg og kjørestrøm.

– Jeg er tilfreds med at vi nå har fått landet denne kontrakten og at de omfattende arbeidene på Østensjøbanen mellom Hellerud og Skullerud kan starte som planlagt. Sporveien ser frem til å kunne tilby de reisende på Østensjøbanen en fornyet banestrekning med økt frekvens fra april 2016, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Per Magne… Les videre


Jernbaneforum 2015 vil utfordre bransjen

Konferansen vil utfordre samferdselsministeren og jernbanedirektøren på jernbanereformen. Konferansen vil også samle fagpersoner fra Norge og utlandet for å se på utfordringene forbundet med utbygging av jernbane.

– Jernbaneforum ble arrangert for 12. gang i mars 2014. Arrangementet var en stor suksess med over 340 deltagere og en rekke spennende debatter. Vår erfaring er at Jernbaneforum er en viktig arena for å formidle og diskutere jernbanesaker i Norge, og er en god møteplass for politikere,… Les videre


Brann i Bolidens Garpenberg gruve slukket

Redningstjenesten brukte termografiske kamera for å finne brannstedet og slukket brannen innen 12:00. Over 160 gruvearbeidere ble evakuert uten skader.

Ifølge selskapet var det en utfordring at brannstedet lå så langt under bakken. Ved hjelp av røykdykkere lokaliserte de brannen i en container på nivå 826.

– Ventilering ved gruvebrann er sammensatt av flere komponenter. Vi leverer ventilasjonsrørene som transporterer frisk luft til produksjonsområdene. Sammen med ventilasjonssjakter og mekaniske skillevegger kan operatøren fordele frisk luft ut… Les videre


Vekst i bruk av droner og multikoptere

Droner har lenge vært brukt til kartlegging av vei- og jernbaneprosjekter, men ubemannede fly kan også brukes til oppgaver innen landbruksplanlegging, feilsøking på kraftlinjer, landoppmåling, telling av trær og søk i skredområder. Reduserte kostnader, mer detaljert datagrunnlag, og redusert risiko for arbeidere er noen av mange fordeler ved bruk av droner.

Vekst i bruk av droner i flere bransjer

Selskapet Norgeodesi har levert avansert løsninger for slike oppgaver siden 2012 og opplever økt etterspørsel etter… Les videre


ERTMS åpner for sømløs togkjøring i Norden

ERTMS er en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring og inngår i Jernbaneverkets Nasjonale Signalplan fra 2013. Den langsiktige strategien tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for signalanlegg på nye jernbanestrekninger.

Alstom tidlige ute med ERTMS i Danmark og Sverige

Allerede i 2005 startet Alstom å levere Coradia togsett til Stockholms Lokaltrafik (SL), og frem til nå er 83 togsett levert. Når jernbanetunnelen Citybanan åpnes for trafikk i 2017, forventer SL… Les videre


Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Transportsystemet må i økende grad innrettes slik at folk reiser sikkert og miljøvennlig, heter det i analyse- og strategirapporten fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor (transportetatene).  Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018 – 2027).

Mer gåing, sykling og kollektivløsninger

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at biltrafikken i byene har økt fra 2009. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer…. Les videre


Alstom leverer høyhastighetstog til sveitsiske SBB

Alstom har blitt tildelt en kontrakt verdt ca. EURO 115 millioner av SBB, den sveitsiske føderale jernbaneoperatør, for levering av ytterligere fire Pendolino høyhastighetstog. De to første togene vil bli levert i 2016 og de andre to i 2017.

Med Alstoms signalsystem Atlas møter togene de nye europeiske standarder for interoperabilitet, og kan kjøres på ruter mellom Italia og Sveits og dermed håndtere den økende antall passasjerer på disse rutene.

Pendolino som leveres til SBB er sammensatt… Les videre


Behov for flere og mer effektive signalanlegg for jernbane

Beregninger viser at for hvert år frem mot 2027 forventes togtrafikken bare på Østlandet å øke med 3,7 prosent. I statsbudsjettet for 2015 beregnes etterslepet årene 2014-2027 til 17,3 milliarder kroner. I tillegg kommer behovet for fornyelse, et beløp som er beregnet til totalt 47,6 milliarder kroner. Totalt er behovet på over 64 milliarder, som gir et samlet behov på fem milliarder årlig.

70 % av dagens norske signalanlegg er eldre reléanlegg som er kostbare… Les videre


Forventer satsing på godstog og skipsfart

– Vi henger etter gjennom mange år med nedprioritering av bane og sjø. Skylden kan fordeles på alle fraksjoner på Stortinget uansett farve. Godstog har vært sulteforet og sjøsatsningen har vært uten innhold. Derimot ser det ut til at satsingen på veg og persontrafikk på bane går lysere tider i møte. Historisk har samferdselsspørsmål gjennom tidene vært distriktspolitisk orientert og desentralisert til lokalpolitisk nivå.

De lokale lederne har kjempet frem sine samferdselsprosjekter uten særlig hensyn til helheten landet trenger. Satsingen har vært stykkevis og delt. Nåværende… Les videre


ERTMS: Digital togfremføring for fremtidens jernbane

I dag er situasjonen slik at de fleste signalanleggene på norsk jernbane er basert på reléteknologi, og flere av dem bokstavelig talt synger på siste verset. Den eldre signalteknologien er lite fleksibel og mer sårbar for feil som forårsaker togforsinkelser. På mange måter vil innføringen av ERTMS – European Rail Traffic Management System – bety en revolusjon for jernbanen og driften av den i Norge. ERTMS er et felleseuropeisk og EU-initiert system for å styre togtrafikken.

Flere og nye muligheter

– Hovedforskjellen mellom dagens reléanlegg… Les videre


Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

REGULERINGS FORSLAGET omfatter 10 000 boliger i en trinnvis utbygging. Første fase omfatter rundt 2 000 boliger med lav tetthet og bussbetjening. Videre utvikling forutsetter
forlengelse av T-bane, men baneforbindelse er lagt inn først etter 2030.

– Bakgrunnen er at Oppegård kommune mener det ikke er i tråd med areal- og transportpolitikken for regionen, sier planlegger Arild Øien i Oppegård kommune om innsigelsen. Oppegård syntes ikke grunnlaget for kollektivutbygging var ivaretatt med den lave utbyggingstakten som var planlagt.

– Hvis det ikke bygges bane og kollektivt… Les videre


Ny samferdselsdirektør i COWI

Hauer har vært ansatt i Statens vegvesen siden tidlig 1990-tallet, og siden 2010 har han innehatt stillingen som direktør for veg- og transportavdelingen. Før dette var han blant annet distriktssjef for Østfold.

– Over tid har jeg grublet på om det finnes muligheter for meg utenfor etaten. Divisjonsdirektørstillingen i COWI virker som en sjelden og gylden mulighet, så etter 22 år i Statens vegvesen var det på tide å finne på noe nytt, mener Lars Erik Hauer.

Offentlig tungvekter

Med sine over 1100 ansatte innen… Les videre


Vekst i LED-belysning for infrastruktur

– Vi opplever stor økning i forespørsler etter LED-belysning. Jernbaneverket og Sporveien har laget en plan for å effektivisere energiforbruket og går konsekvent over til LED når de skal skifte belysningen, innleder Lars Chr. Oppegaard i Multilux.

Rammeavtale for LED-belysning

Både tuneller og plattformer skal leveres med LED-belysning gjennom åpne konkurranser.

– Vi har en rammeavtale med Jernbaneverket via Solar Norge, og gjør fortløpende effektberegninger på dagens situasjon sammenlignet med overgang til LED. For kunden er… Les videre


Varsler pangstart i Follotunnelsen, ny jernbanetid?

Infrastruktur er det nettverk av faste anlegg som danner grunnlaget for at virksomheter og privatpersoners aktiviteter kan fungere effektivt. Dette krever ofte store kapitalinvesteringer. Mange påpeker at dagens system for finansering i Norge er basert på en modell som er lite hensiktsmessig og for rigid. Ved å se til utlandet kan vi få nye tanker som utfordrer dagens finansieringsystem for infrastruktur i Norge.

Det  innes for eksempel muligheter for større innslag av private investeringer. Fordelene med dette kan være at private investorer vil ha større interesse for… Les videre