Vannledningsbrudd – en sikkerhetsrisiko

Publisert: 4. Sep 2015 | Kategori: Infrastruktur

Vannledningsbrudd – en sikkerhetsrisiko

Foto: Aftenposten

Tilstanden på de norske vannforsyningsanleggene er langt under akseptabel standard. Det viser en tilstandsrapport RIF har utarbeidet i samarbeid med COWI.

I samarbeid med Rådgivende ingeniørers Forening, RIF, har COWI vurdert tilstanden til norske vannforsyningsanlegg. Samlet sett har de fått en tilstandskarakter 3.

– Dette er langt under akseptabel standard, mener Divisjonsdirektør for Vann i COWI, Egil Bøckmann.

Dårlig kvalitet på ledningsnettet

Kommunalt eide vannverk forsyner 4,3 millioner av landets befolkning med vann. Vannet som leveres er hygienisk trygt, men vannbehandlingen er derimot mangelfull flere steder.

I RIF-rapporten kommer det frem at mange kommuner har problemer med lekkasjer som følge av dårlig kvalitet på ledningsnettet. I tillegg er det flere norske vannverk som ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriftenes krav om minst to hygieniske barrierer.

Ledningsnettet må skiftes ut

Gjennomsnittsalderen for det kommunale vannledningsnettet er 34 år, og gjennomsnittlig lekkasje i vannforsyningen er 32 prosent. Dette er svært høyt sammenlignet med andre europeiske land.

– Med dagens utskiftingstakt vil det ta over 50 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet, forteller Bøckmann.

Lekkasjene er en betydelig belastning på økonomi og miljø. Ledningsbrudd som følge av gammelt og dårlig nett utgjør også en hygienisk sikkerhetsrisiko.

Stort behov for økt teknologiutvikling

Tilstandsrapporten for vannforsyningsanlegg viser at det vil være et betydelig behov for å satse på økt teknologiutvikling med bedre tekniske løsninger. Det er også et behov for enklere og billigere teknologi til overvåkning av nettet, samt energieffektivisering.

– Det må utarbeides hovedplaner for vannforsyning som sikrer at man tar tilstrekkelig hensyn til sårbarhet og sikkerhet, samtidig som det planlegges for økt befolkning, større kapasitet og mer effektive anlegg, forteller Bøckmann.